Φυσικοθεραπεία (Διδακτορικό)

Περιγραφή

Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία παρέχει στους μελλοντικούς διδάκτορες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες και τους καθιστά επαρκείς ακαδημαϊκά και ερευνητικά σε γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας προκειμένου να ενισχύσουν επάξια την τοπική και διεθνή ερευνητική κοινότητα στο αντικείμενο. Μέσα από μια ελάχιστη διάρκεια 3 ετών, οι υποψήφιοι διαμορφώνουν κριτική σκέψη και άποψη, αποκτούν ερευνητική κουλτούρα, και καθίστανται ερευνητικά αυτόνομοι και ικανοί να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να συντονίζουν ερευνητικές μελέτες και να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν τα ευρήματα τους ενώπιων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διδάκτορες θα είναι σε θέση να εργαστούν ως ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μελετητές, εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι σε πληθώρα τομέων στη Φυσικοθεραπεία. Στο πλαίσιο των παραπάνω μπορούν να στελεχώσουν θέσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τομείς καθορισμού και ανάπτυξης πολιτικής στη Φυσικοθεραπεία, καθώς επίσης σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή να απασχοληθούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Θα μπορούσαν επίσης να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Φυσικοθεραπείας και να αξιοποιήσουν επιτυχώς τις μεγάλες ευκαιρίες ερευνητικής χρηματοδότησης οι οποίες παρέχονται.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Διδακτορικού Προγράμματος «Φυσικοθεραπεία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του διδακτορικού:Δομή Προγράμματος ECTS
Εξειδικευμένα Μαθήματα 30
Περιεκτική Εξέταση 10
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 180


Εξειδικευμένα Μαθήματα 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
DPT711 Προχωρημένη Μεθοδολογία Έρευνας 10
DPT712 Προχωρημένη Βιοστατιστική 10
DPT723 Ειδικά Θέματα Φυσικοθεραπείας 10


Περιεκτική Εξέταση 10 ECTS


Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10 ECTS


Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85 ECTS

(διδακτορικό πρόγραμμα) σύμφωνα με το εγκεκριμένο διδακτορικό σχέδιο, υπό την επίβλεψη των εντεταλμένων προς τούτο μελών του καθηγητικού προσωπικού.Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Παροχή της δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια να πραγματοποιούν ερευνητικές μελέτες στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • Σχεδιασμός ερευνητικών μελετών από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια που να είναι βασισμένες στους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας,
 • Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της Κύπρου στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • Ενίσχυση της εφαρμογής των δράσεων της Φυσικοθεραπείας (έρευνα, πρόληψη, προαγωγή υγείας) στη βιομηχανία και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου,
 • Συμβολή και ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας στο χώρο της Φυσικοθεραπείας στην Κύπρο.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • παροχή ίσων ευκαιριών στους υποψηφίους διδάκτορες ώστε να ειδικεύονται σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της Φυσικοθεραπείας,
 • παροχή της δυνατότητας στους υποψήφιους διδάκτορες να διατυπώνουν και να αξιολογούν ερευνητικά ερωτήματα ακολουθώντας τις κατάλληλες τεχνικές,
 • εμβάθυνση των γνώσεων σε προηγμένες στατιστικές μεθόδους και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή έρευνας,
 • περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνική κατανόησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης, υλοποίησης και τεκμηρίωσης ερευνητικών μελετών,
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών που θα επιτρέψει στους υποψηφίους διδάκτορες να προβάλουν και να υποστηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο τα ευρήματα ερευνών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα (μέσω συνεδρίων, ημερίδων, δημοσιεύσεων),
 • ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέψει στους υποψηφίους διδάκτορες να παράγουν νέα γνώση στο πεδίο της Φυσικοθεραπείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
 
 • αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν ειδικές πτυχές (πχ σχεδιασμός, τεκμηρίωση) ερευνητικών προσεγγίσεων θεμάτων που αφορούν στον τομέα της φυσικοθεραπείας και των πρακτικών εφαρμογών τους,
 • καταγράφουν, περιγράφουν, υποστηρίζουν, αναθεωρούν και συζητούν επιστημονικά ζητήματα στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • ονοματίζουν, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν προηγμένα ερευνητικά πρωτόκολλα στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • συνθέτουν, οργανώνουν και διαχειρίζονται επιστημονικές εργασίες διαφορετικών τύπων και μορφών στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • οργανώνουν και συνθέτουν συστηματικές ανασκοπήσεις σύγχρονων ερευνητικών ζητημάτων στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • αναγνωρίζουν, αναλύουν και περιγράφουν τις προηγμένες ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και την εφαρμογή που αυτές έχουν σε διάφορα ερευνητικά προβλήματα,
 • εξηγούν και ερμηνεύουν ερευνητικά δεδομένα με προηγμένες στατιστικές μεθόδους και περιγράφουν και τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από αυτά,
 • επεξηγούν, ερμηνεύουν και κριτικάρουν τα αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • συνθέτουν και παρουσιάζουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Φυσικοθεραπείας,
 • αναγνωρίζουν, ερμηνεύουν και αναλύουν Δεοντολογικά και Ηθικά ζητήματα που αφορούν στην ερευνητική πρακτική στο χώρο της φυσικοθεραπείας,
 • αξιολογούν, εξετάζουν, αξιολογούν αναδιαμορφώνουν τη χρήση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε κλινικά ερωτήματα ή ζητήματα στο τομέα της εφαρμοσμένης Φυσικοθεραπείας.
 • παρουσιάζουν με επάρκεια, να υποστηρίζουν, να συζητούν και να τεκμηριώνουν δημόσια τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Το Διδακτορικό προορίζεται για άτομα που αγαπούν την έρευνα ή θα ακολουθήσουν μια καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Η κινητήρια δύναμη για την εκπλήρωση ενός διδακτορικού  πρέπει να είναι μια ισχυρή θέληση για να εφεύρετέ, να καινοτομήσετε και να δημιουργήσει νέα γνώση. Ένα διδακτορικό ενισχύει την αξιοπιστία σας ως εμπειρογνώμονα στον τομέα και συμβάλει σε ανοδική κινητικότητα με δυνατότητα προαγωγής σε θέσεις ηγεσίας αλλά και προσφέρει ενισχυμένα οικονομικά οφέλη . Η σημαντική επένδυση χρόνου για την απόκτηση του Διδακτορικού, σε συνδυασμό με τις πολυδιάστατες δεξιότητες που αναπτύσσεται:

 • Eπιμονή
 • Aνθεκτικότητα
 • Παραγωγή ιδεών
 • Διαχείριση του έργου, 
 • Αφοσίωση
 • Ανοχή στην Κριτική
 • Διεθνές Επαφές

 

διευκολύνουν την παραγωγή της γνώσης. Καθώς μεταβαλλόμαστε σε κοινωνίες γνωσιακής βάσης η ικανότητα επαναστατικής σκέψης και καινοτομίας θα είναι σε ζήτηση από διάφορες βιομηχανίες όπως Εκπαίδευσης,  Τεχνολογίας, Ιατρικής, Βιομετρικής, Πληροφορικής, Επικοινωνίας, κ.α

University of Europe
Laureate Digital