Επιλογή Σελίδας
Το Πανεπιστήμιο μας εταίρος στο έργο SKATE για την Ενιαία Εκπαίδευση
Posted: January 13, 2021

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο τριετές έργο SKATE – Skills & Knowledge on Assistive Technology in Early Childhood Inclusive Education [Δεξιότητες και γνώσεις στην Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Ενιαία Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση], το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2020, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρόγραμμα Erasmus+. To SKATE έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ενιαίας εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες χώρες (και στη συνέχεια σε ευρύτερο πλαίσιο), παρέχοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς για την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σωστή χρήση της (υποστηρικτικής) τεχνολογίας και καινοτόμων τεχνολογιών στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο SKATE έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας/ψηφιακών λύσεων, με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών μάθησης ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν αποτελεσματικά όλα τα παιδιά σε δραστηριότητες στην τάξη
  • Να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της έγκαιρης παρέμβασης με την κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία για τα παιδιά με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού

Με την εμπλοκή των τοπικών υπηρεσιών Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης στις φάσεις δοκιμής και ανατροφοδότησης από εκπαιδευτικούς, το έργο SKATE στοχεύει στις ακόλουθες δράσεις:

  • Εισαγωγή και αξιολόγηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για τη χρήση των εργαλείων, οι οποίοι θα παρέχουν ανατροφοδότηση για την εφαρμογή των εργαλείων αυτών
  • Οδηγίες για προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη την παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας
  • Εργαλειοθήκη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Το δίκτυο των εταίρων αποτελείται από πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και οργανισμούς που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Thomas More Kempen Vzw (BE) (Βέλγιο), το οποίο συνεργάζεται με άλλους τέσσερις (4) εταίρους από την Ιταλία (Associazione Italiana Per L’Assistenza agli Spastici AIAS BOLOGNA ONLUS), τη Μακεδονία (Association of Assistive Technology “Open the Windows” (MK)), το Βέλγιο (Dominiek Savio vzw) και την Κύπρο (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εμπλέκεται στη συλλογή προηγούμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την ενιαία εκπαίδευση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση και το μεθοδολογικό πλαίσιο για την υιοθέτηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέλαβε να συντονίσει τη δημιουργία και ανάπτυξη του βασικού πλαισίου εκπαίδευσης εκπαιδευτικών το οποίο περιλαμβάνει: πλαίσιο ικανοτήτων, εκπαιδευτικά προγράμματα μάθησης και μεθοδολογίες αξιολόγησης που καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη και αξιολόγησή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορείς για το έργο SKATE και τη συμμετοχή της Κύπρου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη συντονίστρια της ομάδας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Μαρία Τσακίρη, Λέκτορα Σπουδών για την Αναπηρία και Ενιαία Εκπαίδευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: M.Tsakiri@euc.ac.cy και την Δρ. Κατερίνα Μαύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: K.Mavrou@euc.ac.cy .

Ακολουθήστε μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου, στην σελίδα του SKATE στο Facebook: https://www.facebook.com/SKATEprojecterasmusplus, Instagram https://www.instagram.com/skate_projecterasmusplus/, Τwitter https://twitter.com/SKATE06841672, και LinkedIn https://www.linkedin.com/company/skate-project.

Σημείωση: Η υποστήριξη αυτού του έργου και της παρούσας δημοσίευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει την προσυπογραφή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.