Επιλογή Σελίδας

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

Εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών για φοίτηση

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Το ίδρυμα αποστολής πρέπει να έχει ενεργή διμερή συμφωνία Erasmus+ με το αντίστοιχο ακαδημαϊκό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πριν από την υποβολή υποψηφιοτήτων.
 • Ο αριθμός των θέσεων υποψηφιοτήτων καθορίζεται από τη διμερή συμφωνία και δεν δύναται η διάθεση επιπρόσθετων θέσεων.
 • Η δήλωση υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά εντός των καταληκτικών ημερομηνιών:
Χειμερινό Τετράμηνο/Ακαδημαϊκό Έτος         Εαρινό Τετράμηνο
1η – 31η Μαΐου 1η – 31η Οκτωβρίου

EΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑIΤΗΣΗΣ:

 • Έντυπο αίτησης για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+
 • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφο της τελευταίας ακαδημαϊκής αναλυτικής βαθμολογίας στην αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας ή συμβόλαιο ασφάλισης ασθενείας που να αναφέρει σαφώς την κάλυψή σας στην Κύπρο για όλη τη διάρκεια της διαμονής σας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:
 • Όπου ενδείκνυται, ταξιδιωτική ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας ή απώλειας αποσκευών),
 • Αστική ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, επαγγελματικής αποζημίωσης ή προσωπικής ευθύνης),
 • ατύχημα και σοβαρή ασθένεια (συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας),
 • θάνατο (συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού σε περίπτωση έργων που εκτελούνται στο εξωτερικό).
 • Ηλεκτρονική Συμφωνία Εκμάθησης δεόντως υπογεγραμμένη (OLA)
 • Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας
 • Φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου

Τα έγγραφα της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Erasmus μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης incomingerasmus@euc.ac.cy εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

Χειμερινό Τετράμηνο/Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Τετράμηνο
15η Ιουλίου 30η Νοεμβρίου

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Αφού εγκριθεί η αίτηση, ο φοιτητής θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή αποδοχής, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η προβλεπόμενη περίοδος φοίτησής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι φοιτητές θα λάβουν την αναλυτική βαθμολογία τους από το Τμήμα Εγγραφών εντός δύο εβδομάδων από την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του τετράμηνου κινητικότητας.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι δράσεις του προγράμματος Erasmus+ απευθύνονται σε όλους τους κλάδους και κύκλους σπουδών.  Οι φοιτητές επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών για κάθε κύκλο σπουδών.  Σε προγράμματα ενός κύκλου σπουδών, όπως η Ιατρική, επιτρέπεται η κινητικότητα συνολικής διάρκειας 24 μηνών.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε περιόδους κινητικότητας με φυσική παρουσία για σπουδές, πρακτική άσκηση ή συνδυασμό και των δύο. Η διάρκεια κάθε περιόδου κινητικότητας μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 12 μήνες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε πολλαπλές περιόδους κινητικότητας, συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών, ανεξάρτητα από τον τύπο και τον αριθμό των δραστηριοτήτων.

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία δραστηριότητα κινητικότητας για φοίτηση, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ακαδημαϊκό κριτήριο: Ο φοιτητής πρέπει να έχει γενικό μέσο όρο βαθμολογίας 2,30/4,00 ή μεγαλύτερο.
 • Η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών και την απόκτηση τουλάχιστον 60 μονάδων ECTS.
 • Επιλέξιμος προορισμός κινητικότητας θα πρέπει να είναι χώρα μέλος της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα διαμονής του φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
 • Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει το πανεπιστήμιο Υποδοχής από τη λίστα των συμφωνιών Erasmus.
 • Ο φοιτητής θα λάβει χρηματοδότηση Erasmus που θα συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγράφονται σε τουλάχιστον 30 μονάδες ECTS στο πανεπιστήμιο υποδοχής για κάθε εξάμηνο κινητικότητας.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, οι μονάδες ECTS που αποκτήθηκαν με επιτυχία στο εξωτερικό μεταφέρονται στο πτυχίο του φοιτητή ως αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του στο ΕΠΚ.
 • Η τελική βαθμολογία των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus δεν επηρεάζει τον Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας (GPA) στο πτυχίο του στο ΕΠΚ.
 • Οι πληρωμές για τα δίδακτρα δεν καταβάλλονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής· αντίθετα, πραγματοποιούνται στο ΕΠΚ.
 • Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δραστηριότητα Erasmus, οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε κανένα μάθημα στο ΕΠΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Αφού έχετε επιλέξει το πανεπιστήμιο-εταίρο που θα αποτελέσει το πανεπιστήμιο υποδοχής για τη δραστηριότητα κινητικότητάς σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την υποβολή της αίτησής σας:

 • Αποθηκεύστε τον διαδικτυακό σύνδεσμο ή προσθέστε σελιδοδείκτη στον ιστότοπο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Erasmus που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής.
 • Επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο Εγγραφών σας για να λάβετε ένα φύλλο εργασίας για το σχέδιο σπουδών.
 • Αποστείλετε τόσο το φύλλο εργασίας για το σχέδιο σπουδών όσο και τον διαδικτυακό σύνδεσμο στους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus της Σχολής σας. Ώστε να αξιολογηθεί η συμβατότητα των μαθημάτων μεταξύ του πανεπιστημίου υποδοχής και του προγράμματος σπουδών σας στο EUC.
 • Συμπληρώστε τα έγγραφα της αίτησης.
 • Υποβάλετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα της αίτησης στο Γραφείο Erasmus. Να θυμάστε ότι θα γίνονται δεκτά μόνο τα πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα έγγραφα.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus τα πιο κάτω:

Τα έγγραφα της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Erasmus μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

Χειμερινό Τετράμηνο/Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Τετράμηνο
15 Μαΐου 15 Οκτωβρίου

Μόνο τα υπογεγραμμένα έντυπα θα θεωρηθούν επιλέξιμα. Οι προθεσμίες θα τηρούνται αυστηρά.

Εκτός από τα έγγραφα της αίτησης, υπάρχουν έγγραφα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα που απαιτούνται από το πρόγραμμα Erasmus.  Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση EUC Erasmus+ mobility procedure & documents.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ηλεκτρονική συμφωνία μάθησης (OLA)

 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μόνο οι υποψήφιοι που έχουν υποδειχθεί από το πανεπιστήμιο αποστολής  θα θεωρηθούν επιλέξιμοι για μια κινητικότητα πρακτικής άσκησης. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση incomingerasmus@euc.ac.cy, αναφέροντας τα ακόλουθα στοιχεία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης.

Στοιχεία του πανεπιστημίου αποστολής:

 • Όνομα του πανεπιστημίου αποστολής
 • Κωδικός Erasmus του πανεπιστημίου αποστολής (π.χ. CY NICOSIA24)
 • Χώρα
 • Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία του υποψήφιου φοιτητή:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Υπηκοότητα
 • Ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο αποστολής
 • Διάρκεια δραστηριότητας κινητικότητας σε μήνες
 • Κύκλος σπουδών (Πτυχίο/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό)

Έγγραφα αίτησης:

 • Έντυπο αίτησης για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Αντίγραφο πρόσφατης επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας στην αγγλική γλώσσα
 • Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας ή συμβόλαιο ασφάλισης ασθενείας που να δηλώνει σαφώς την κάλυψή σας στην Κύπρο για όλη τη διάρκεια της διαμονής σας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:
  • Όπου χρειάζεται, ταξιδιωτική ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας ή απώλειας αποσκευών)
  • Αστική Ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, επαγγελματικής αποζημίωσης ή ιδίας ευθύνης)
  • Ατύχημα και σοβαρή ασθένεια (συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας)
  • Θάνατος (συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού σε περίπτωση έργων που εκτελούνται στο εξωτερικό)
 • Συμφωνία εκμάθησης για πρακτική άσκηση δεόντως υπογεγραμμένη
 • Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας
 • Φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου

Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα για την υποστήριξη της αίτησης πρακτικής άσκησης.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμη διεθνή εμπειρία που θα ενισχύσει το βιογραφικό σας σημείωμα συμμετέχοντας σε περίοδο πρακτικής άσκησης Erasmus+ για 2 έως 12 μήνες.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης μπορεί να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή ως πρόσφατος πτυχιούχος, έως και ένα έτος μετά την αποφοίτησή σας.

Μπορείτε να λάβετε υποτροφία Erasmus για κατάρτιση στο εξωτερικό συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε κύκλο σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης για τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στο σύνολο των 12 μηνώνm του κύκλου κατά τη διάρκεια του οποίου υποβάλλετε αίτηση για πρακτική άσκηση.

Για να χαρακτηριστεί ως έγκυρη δραστηριότητα κινητικότητας μία περίοδος πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Πρέπει να έχετε ολοκληρώσει 60 ECTS (1ο έτος) σπουδών.
 2. Πρέπει να έχετε Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας 2.3 ή παραπάνω.
 3. Προτεραιότητα χρηματοδότησης θα δοθεί στους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση σε χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους.
 4. Οι συμμετέχοντες που επιλέγουν ως προορισμό κινητικότητας τη χώρα προέλευσής τους θα θεωρούνται συμμετέχοντες μηδενικής επιχορήγησης και δεν θα λαμβάνουν την υποτροφία Erasmus+.
 5. Οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές και οικονομικές υποχρεώσεις προς το πρόγραμμα σπουδών τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

 1. Οι οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας, εκτός από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, άλλα όργανα της ΕΕ και οργανισμούς που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ (κατάλογος αυτών των ιδρυμάτων διατίθεται στη διεύθυνση http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en). Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και η διπλή χρηματοδότηση.
 2. Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται σε βάση πλήρους απασχόλησης, με ελάχιστο όριο τις 35 ώρες την εβδομάδα και μέγιστο τις 40 ώρες.
 3. Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι 2 μήνες.
 4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
 5. Οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής πριν από το τετράμηνο αποφοίτησής τους.
 6. Εάν η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή, τότε θα μπορούσε να πιστωθεί στο πρόγραμμά του κατόπιν έγκρισης από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο της Σχολής του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν οργανισμό υποδοχής που συνάδει με τον τομέα σπουδών τους και τα ενδιαφέροντά τους, προκειμένου να προσδιορίσουν και να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους. Ο ιστότοπος https://erasmusintern.org μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση ενός κατάλληλου οργανισμού υποδοχής.
 2. Εάν προγραμματίζετε να μεταφέρετε την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών σας, συμβουλευτείτε τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus στη σχολή σας για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση. Θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον κατάλληλο οργανισμό υποδοχής και θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης της πρακτικής άσκησης για τα ενσωματωμένα μαθήματα πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών σας στο EUC.
 3. Για τους πρόσφατα αποφοίτησαντες, απαιτείται επιστολή αποφοίτησης που να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία αποφοίτησης.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Erasmus+ θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα στο Γραφείο Erasmus:

 1. υπογεγραμμένη την Δήλωση Ενδιαφέροντος (Letter of Intent).
 2. τη Φόρμας Αξιολόγησης (Advisory Form for Traineeship) υπογεγραμμένη από τον Σύμβουλο Εγγραφών και τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus της Σχολής.
 3. το Φύλλο Εργασίας για το Πρόγραμμα Σπουδών που εκδίδεται από το Γραφείο Εγγραφών.
 4. το Έντυπο Συγκατάθεσης του Τμήματος Εγγραφών υπογεγραμμένο από τον Σύμβουλο Εγγραφών του φοιτητή.
 5. Μόνο για φοιτητές Ιατρικής: Έντυπο Συγκατάθεσης Ιατρικής Σχολής & Τμήματος Εγγραφών
 6. Για την κινητικότητα πρόσφατων αποφοίτησαντων, απαιτείται πιστοποιητικό αποφοίτησης που εκδίδεται από το Τμήμα Εγγραφών.

Τα έγγραφα της αίτησης πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της καθορισμένης περιόδου ανάλογα με την περίοδο που επιθυμείτε να υλοποιήσετε τη δραστηριότητα πρακτικής άσκησης:

Χειμερινό Τετράμηνο 5 Ιουλίου
Εαρινό Τετράμηνο 5 Νοεμβρίου
Καλοκαιρινή Περίοδος 5 Απριλίου

Μόνο τα υπογεγραμμένα έντυπα θα θεωρηθούν επιλέξιμα. Οι προθεσμίες θα τηρούνται αυστηρά.

Εκτός από τα έγγραφα της αίτησης, υπάρχουν έγγραφα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα που απαιτούνται από το πρόγραμμα Erasmus.  Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση EUC Erasmus+ mobility procedure & documents.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών

Επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών κινητικότητας με φυσική παρουσία σε συμμετέχοντες σε μακροχρόνια κινητικότητα

Οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση ατομικών δαπανών ως συνεισφορά για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης κατά την περίοδο των σπουδών ή της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό.                        

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις ομάδες όπου καθορίζονται και τα μηνιαία ποσά επιχορήγησης:

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης

Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία.

600 EUR ανά μήνα

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία.

540 EUR ανά μήνα

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχική Δημοκρατία.

490 EUR ανά μήνα

Συμπληρωματικό ποσό για την ενίσχυση ατομικών δαπανών κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς δίνεται σε:

Οι φοιτητές και οι πρόσφατοι πτυχιούχοι με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν

250 EUR ανά μήνα

Φοιτητές και πρόσφατοι πτυχιούχοι σε πρακτική άσκηση

150 EUR ανά μήνα

Έξοδα διαβίωσης Φοιτητών και Αποφοίτων που συμμετέχουν σε Βραχυπρόθεσμη μεικτή & διδακτορική κινητικότητα

Διάρκεια Κινητικότητας*

Ημερήσιο ποσό ανεξαιρέτου χώρας προορισμού

5 – 14 ημέρες

70 EUR

15 – 30 ημέρες

50 EUR

Top ups για Φοιτητές/απόφοιτους “fewer opportunities”

Ποσό ανά συμμετέχοντα

5 – 14 ημέρες

100 EUR

15 – 30 ημέρες

150 EUR

*Δυνατότητα χρηματοδότησης  διαβίωσης για 2 επιπλέον ημέρες ταξιδιού (1 πριν και 1 μετά τη δραστηριότητα)

 Επιχορήγηση για τα ταξιδιωτικά έξοδα με βάση τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της Κύπρου και χώρας προορισμού κινητικότητας

Απόσταση σε KM

Ποσό επιχορήγησης ανά συμμετέχοντα

0 – 99

23 EUR

100 – 499

180 EUR

500 – 1999

275 EUR

2000 – 2999

360 EUR

3000 – 3999

530 EUR

4000 – 7999

820 EUR

8000 +

1500 EUR

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Επιλεγμένοι φοιτητές και/ή προσωπικό με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τη βοήθεια του Γραφείου Erasmus, για πρόσθετη επιχορήγηση προκειμένου να καλυφθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες κινητικότητας.

Ένα άτομο με λιγότερες ευκαιρίες είναι ένας δυνητικός συμμετέχων του οποίου η προσωπική, σωματική, ψυχική κατάσταση ή κατάσταση που σχετίζεται με την υγεία είναι τέτοια που η συμμετοχή του στο σχέδιο/τη δράση κινητικότητας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς πρόσθετη οικονομική ή άλλη στήριξη.

Με την υπογραφή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το EUC δεσμεύεται να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση και ευκαιρίες σε συμμετέχοντες από όλα τα υπόβαθρα.

Οι υποτροφίες Erasmus+ μπορεί να είναι υψηλότερες από τις κανονικές υποτροφίες σπουδών, πρακτικής άσκησης ή προσωπικού, ώστε να αντισταθμίζονται οι ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συμμετέχων.

Η πρόσθετη επιχορήγηση στήριξης, η οποία αποτελεί συνεισφορά βάσει πραγματικών δαπανών, μπορεί να καλύπτει δαπάνες όπως:

 1. Έξοδα διαβίωσης βασισμένα στις ανάγκες των φοιτητών στη χώρα που πραγματοποιείται η κινητικότητα
 2. Επιπρόσθετη κάλυψη ειδικών ταξιδιωτικών εξόδων
 3. Έξοδα ιατρικής παρακολούθησης κατά την περίοδο κινητικότητας
 4. υποστηρικτικός εξοπλισμός είτε για διαβίωση είτε για εκμάθηση
 5. προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, (λήψη σημειώσεων, κείμενα Braille κ.λπ.)
 6. συνοδό φοιτητών και προσωπικού με αναπηρία·

Πρόσθετη χρηματοδότηση για φοιτητές και προσωπικό με σωματικές, ψυχικές ή σχετικές με την υγεία παθήσεις μπορεί επίσης να παρέχεται από άλλες πηγές σε τοπικό, περιφερειακό και/ή εθνικό επίπεδο.

Αιτήματα για πρόσθετη επιχορήγηση πρέπει να κοινοποιούνται στο Γραφείο Erasmus μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν από την έναρξη της κινητικότητας, συνοδευόμενες από:

 1. Βεβαίωση ιατρού ή άλλης αρχής που επιβεβαιώνει τις ειδικές ανάγκες, τη σοβαρότητά τους, τον αντίκτυπο στην κινητικότητα του Erasmus+, τις πρόσθετες απαιτήσεις και τις πρόσθετες δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν.
 2. Απαιτείται λεπτομερής εκτίμηση του κόστους.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS

Ο τρέχων κατάλογος των Erasmus συμφωνιών που διατηρεί το πανεπιστήμιό μας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Inter-Institutional Agreements

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στην κινητικότητα φοιτητών Erasmus+ για πρακτική άσκηση.

Οι μεταδιδακτορικοί μπορούν να συμμετέχουν σε περιόδους πρακτικής άσκησης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους άλλους προσφάτως αποφοιτήσαντες εντός 12 μηνών μετά την αποφοίτησή τους. Για τις χώρες όπου οι απόφοιτοι υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας.

Υποψήφιοι διδάκτορες με σύμβαση εργασίας με το EUC μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην κινητικότητα προσωπικού Erasmus+, κυρίως για την κινητικότητα διδασκαλίας Erasmus+.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης για διδακτορικούς φοιτητές περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης:

Μακροχρόνιας διάρκειας

Η χρηματοδοτούμενη διάρκεια της δραστηριότητας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 12 μηνών. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τους διδακτορικούς φοιτητές είναι οι ίδιες, όπως απαιτούν οι γενικές δραστηριότητες πρακτικής άσκησης κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ (https://erasmus.euc.ac.cy/students-placements-outgoing/).

Βραχείας διάρκειας

Η δραστηριότητα απαιτεί φυσική περίοδο στο εξωτερικό 5 έως 30 ημερών.  Μια επιπλέον εικονική δραστηριότητα στο ΕΠΚ είναι προαιρετική.

Μεικτή κινητικότητα

Δραστηριότητες που συνδυάζουν σωματική δραστηριότητα στο εξωτερικό διάρκειας 5 έως 30 ημερών και υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα στο ΕΠΚ. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για την εικονική συνηστώσα.

Πρόσθετη επιχορήγηση στήριξης για την κάλυψη συμπληρωματικών δαπανών για τη δραστηριότητα στο εξωτερικό μπορεί να χορηγηθεί σε περίπτωση συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες.

Υποτροφία κινητικότητας για το διάστημα παραμονής στο εξωτερικό:

Περίοδος κινητικότητας

σε ημέρες

Υποτροφία Κινητικότητας Πιθανή πρόσθετη επιχορήγηση
για «λιγότερες ευκαιρίες»*
5-14 φυσικής κινητικότητας 70 Ευρώ ανά ημέρα κατά περίπτωση, επιπλέον100 ευρώ (εφάπαξ πληρωμή)
15-30 φυσικής κινητικότητας 50 Ευρώ ανά ημέρα κατά περίπτωση, επιπλέον150 ευρώ (εφάπαξ πληρωμή)

Δεν θα καταβληθεί καμία επιδότηση για την εικονική περίοδο.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διδακτορική κινητικότητα Erasmus+ για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus τα ακόλουθα έγγραφα:

 • υπογεγραμμένη την Δήλωση Ενδιαφέροντος (Letter of Intent).
 • σύντομη περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό
 • σε περίπτωση αίτησης κινητικότητας μικρής διάρκειας, παρακαλείσθε να υποβάλετε σύντομη δήλωση στην οποία θα διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί βραχείας διάρκεια κινητικότητα και όχι μακροχρόνια πρακτική άσκηση στο εξωτερικό,
 • το Έντυπο Συγκατάθεσης του Τμήματος Εγγραφών υπογεγραμμένο από τον Σύμβουλο Εγγραφών του φοιτητή.
 • Για την κινητικότητα πρόσφατων αποφοίτησαντων, απαιτείται πιστοποιητικό αποφοίτησης που εκδίδεται από το Τμήμα Εγγραφών.

Τα έγγραφα της αίτησης πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την έναρξη της δραστηριότητας κινητικότητας.

Μόνο τα υπογεγραμμένα έντυπα θα θεωρηθούν επιλέξιμα. Οι προθεσμίες θα τηρούνται αυστηρά.

Εκτός από τα έγγραφα της αίτησης, υπάρχουν έγγραφα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα που απαιτούνται από το πρόγραμμα Erasmus.  Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση EUC Erasmus+ mobility procedure & documents.