Επιλογή Σελίδας

Φοιτητές Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επικυρωμένο ή Επίσημο Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
  με ελάχιστο γενικό βαθμό 18 (μετά και τις Παγκύπριες/Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις) ή άλλο αντίστοιχο και ισότιμο προσόν (π.χ. A-Levels, International Baccalaureate). Απαραίτητο μάθημα κατεύθυνσης είναι η Βιολογία και ένα ακόμη μάθημα – Χημεία, Μαθηματικά ή Φυσική.
 3. Πτυχίο/Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες σπουδές, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων αυτών μαζί με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες.
 4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασικό κριτήριο για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή. Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά IGCSE με ελάχιστο βαθμό «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 79 (internet- based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.
 5. Προσωπική Έκθεση (Personal Statement)
  Η προσωπική έκθεση πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά και να περιγράφει την μέχρι τώρα εκπαίδευση, πείρα και ενδιαφέροντα, καθώς και τους προσωπικούς στόχους του υποψηφíου  και τα κίνητρά του να σπουδάσει Ιατρική/Οδοντιατρική/Κτηνιατρική.
 6. Συστατική Επιστολή
  Η συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή σε επίσημο επιστολόχαρτο του σχολείου/πανεπιστημίου του υποψηφíου. Η επιστολή συνιστάται να αποστέλλεται κατευθείαν στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή ηλεκρονικά στο [email protected] για ιατρικη, [email protected] για οδοντιατρικη και [email protected] για κτηνιατρική.
 7. Εθελοντική Εργασία
  Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε μορφή εθελοντικής εργασίας σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα φροντίδας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 8. Φωτογραφία
  Μια φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής
  Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €200.
 10. Προσωπική Συνέντευξη
  • Ιατρική
   Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής κι εφόσον πληρούνται τα βασικά κριτήρια, ο υποψήφιος φοιτητής καλείται για προσωπική συνέντευξη η οποία αποτελεί και το τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης για εισδοχή στην Ιατρική Σχολή.
  • Οδοντιατρική/Κτηνιατρική
   Η αντίστοιχη Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψήφιους σε συνέντευξη εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 11. Προκαταβολή/1η Δόση Διδάκτρων.
  Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα λάβουν ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ο υποψήφιος θα πρέπει έπειτα να  καταβάλει το 50% των συνολικών ετήσιων διδάκτρων του (€10,500 για Ιατρική/Κτηνιατρική και €10,950 για Οδοντιατρική) ως προκαταβολή για την κατοχύρωση της θέσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί τον Ιανουάριο (€10,500 για Ιατρική/Κτηνιατρική και €10,950 για Οδοντιατρική)
 12. Προκαταβολή/1η Δόση Διδάκτρων για την Ιατρική Σχολή στη Φρανκφούρτη.
  Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα λάβουν ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ο υποψήφιος θα πρέπει έπειτα να  καταβάλει το 50% των συνολικών ετήσιων διδάκτρων του (€12,500) ως προκαταβολή για την κατοχύρωση της θέσης. Το υπόλοιπο ποσό (€12,500) θα καταβληθεί τον Ιανουάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληρωμές πατήστε εδώ.  Η πληρωμή μπορεί να γίνει εδώ.

 

Εισδοχή υπό Όρους
Υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο τετράμηνο της τελευταίας τάξης του Λυκείου και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής (βλέπε σημεία 1-7), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή υπό όρους. Οι υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα εξαρτώνται από την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων εισαγωγής, καθώς και από τον τελικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλων ισότιμων εξετάσεων π.χ. GCE A-Level ή International Baccalaureate (IB).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου:

Τ.Θ. 22006, Τ.Κ.1516 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ:00357-22713000-1, Φαξ:00357-22713172
Email: [email protected]