Επιλογή Σελίδας

Φοιτητές Ιατρικής/Οδοντιατρικής

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα της Ιατρικής η Οδοντιατρικής οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επικυρωμένο ή Επίσημο Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
  με ελάχιστο γενικό βαθμό 18 (μετά και τις Παγκύπριες/Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις) ή άλλο αντίστοιχο και ισότιμο προσόν (π.χ. A-Levels, International Baccalaureate). Απαραίτητο μάθημα κατεύθυνσης είναι η Βιολογία και ένα ακόμη μάθημα – Χημεία, Μαθηματικά ή Φυσική.
 3. Πτυχίο/Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες σπουδές, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων αυτών μαζί με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες.
 4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασικό κριτήριο για εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή. Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά IGCSE με ελάχιστο βαθμό «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet- based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.
 5. Προσωπική Έκθεση (Personal Statement)
  Η προσωπική έκθεση πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά και να περιγράφει την μέχρι τώρα εκπαίδευση, πείρα και ενδιαφέροντα, καθώς και τους προσωπικούς στόχους του υποψηφíου  και τα κίνητρά του να σπουδάσει Ιατρική/Οδοντιατρική.
 6. Συστατική Επιστολή
  Η συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή σε επίσημο επιστολόχαρτο του σχολείου/πανεπιστημίου του υποψηφíου. Η επιστολή συνιστάται να αποστέλλεται κατευθείαν στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή ηλεκρονικά στο medicine@euc.ac.cy για ιατρικη και dentistry@euc.ac.cy για οδοντιατρικη.
 7. Εθελοντική Εργασία
  Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε μορφή εθελοντικής εργασίας σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα φροντίδας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 8. Φωτογραφία
  Μια φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής
  Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52.
 10. Προσωπική Συνέντευξη
  • Ιατρική
   Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής κι εφόσον πληρούνται τα βασικά κριτήρια, ο υποψήφιος φοιτητής καλείται για προσωπική συνέντευξη η οποία αποτελεί και το τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης για εισδοχή στην Ιατρική Σχολή.
  • Οδοντιατρική
   Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψήφιους σε συνέντευξη εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 11. Προκαταβολή/1η Δόση Διδάκτρων.
  Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα λάβουν ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ο υποψήφιος θα πρέπει έπειτα να  καταβάλει το 50% των συνολικών ετήσιων διδάκτρων του (€10,500 για Ιατρική και €10,950 για Οδοντιατρική) ως προκαταβολή για την κατοχύρωση της θέσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί τον Ιανουάριο (€10,500 για Ιατρική και €10,950 για Οδοντιατρική)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληρωμές πατήστε εδώ.  Η πληρωμή μπορεί να γίνει εδώ.

 

Εισδοχή υπό Όρους
Υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο τετράμηνο της τελευταίας τάξης του Λυκείου και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής (βλέπε σημεία 1-7), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή υπό όρους. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί από την Ιατρική Σχολή και οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα εξαρτώνται από την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων εισαγωγής, καθώς και από τον τελικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλων ισότιμων εξετάσεων π.χ. GCE A-Level ή International Baccalaureate (IB).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου:

Τ.Θ. 22006, Τ.Κ.1516 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ:00357-22713000-1, Φαξ:00357-22713172
Email: admit@euc.ac.cy