Επιλογή Σελίδας

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου η άλλο ισοδύναμο προσόν όπως GCE A’ Level και International Baccalaureate (IB). Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι’ αυτό μπορούν να εφαρμοστούν επιπρόσθετα κριτήρια για την εξασφάλιση θέσης, όπως ο βαθμός στο απολυτήριο, Η επιλογή γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό τετράμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Για εισαγωγή σε πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής.Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
  2. Επίσημο ή Επικυρωμένο Αντίγραφο ΑπολυτηρίουΜέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου/Τεχνικής Σχολής/Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (π.χ. GCE A Levels, International Baccalaureate).
  3. Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε προγράμματα σπουδών όπου είναι απαραίτητο, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακαθίσουν την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ), προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο τους και να τοποθετηθούν – αν κριθεί αναγκαίο – στην κατάλληλη τάξη αγγλικών, ώστε να μην αντιμετωπιστούν δυσκολίες κατά την παράδοση των μαθημάτων. Οι φοιτητές που έχουν περάσει διεθνείς εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας όπως IGCSE με «C», Proficiency (Cambridge/Michigan) IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση, απαλλάσσονται από το τεστ αγγλικών.
  4. Μια Φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
  5. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52.

 

Πληρωμή Διδάκτρων 

Ο υποψήφιος φοιτητής ο οποίος θα γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο θα λάβει μια Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €1,100 ως προκαταβολή/1η Δόση έναντι των διδάκτρων του. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

 

Μεταφερόμενοι Φοιτητές

Υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς σπουδές σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο δύνανται να εξαιρεθούν από μαθήματα αντίστοιχα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου τους. Για την αξιολόγηση των μεταφερομένων μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Εισδοχής αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.