Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Διαδικτυακής Διδασκαλίας και Μάθησης

Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση – Προσωπικά Δεδομένα

Το παρόν έγγραφο περιγράφει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ ή το Πανεπιστήμιο) στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης. Κατά την εν λόγω επεξεργασία το Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).  Το παρόν έγγραφο αφορά:

 • Φοιτητές/τριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Φοιτητές/τριες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης). Οι Φοιτητές/τριες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν σε όλα τα μαθήματά τους και μπορεί να παρακαθίσουν σε όλες τις εξετάσεις τους μέσω των διαδικτυακών πλατφόρμων που χρησιμοποιεί το ΕΠΚ για αυτό τον σκοπό, όπως θα καθορίσει το ΕΠΚ.
 • Φοιτητές/τριες που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών που κανονικά απαιτούν τη φυσική τους παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου (Συμβατικοί/ές Φοιτητές/τριες). Οι Συμβατικοί/ές Φοιτητές/τριες μπορεί να κληθούν από το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν σε διαδικτυακά μαθήματα και να παρακαθίσουν σε διαδικτυακές εξετάσεις, όπως το Πανεπιστήμιο θα κρίνει κατάλληλο (για παράδειγμα, ως μέρος της πολιτικής του ΕΠΚ για ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα συμβατικά προγράμματα σπουδών του -όπως η πολιτική για Ψηφιακά Ενισχυμένη Μάθηση (Digital Enhanced Learning)-, ή λόγω απόφασης του Πανεπιστημίου να υιοθετήσει τη “μεικτή μάθηση” (“blended learning”) που συνδυάζει συμβατικές και διαδικτυακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, ή λόγω έκτακτων συνθηκών, όπως κατά τη διάρκεια πανδημίας).
 • Επιπλέον το έγγραφο αυτό αφορά και σε άλλες ειδικές συνθήκες κατά τις οποίες το Πανεπιστήμιο για λόγους καλύτερης εφαρμογής υγειονομικών πρωτοκόλλων ή λόγω συνθηκών πέραν του ελέγχου του, ενδέχεται να εφαρμόζει διττό τρόπο προσφοράς των μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες σε ένα μάθημα θα μπορούν να το παρακολουθούν: α) είτε δια ζώσης με φυσική παρουσία, β) είτε μέσω ταυτόχρονης διαδικτυακής αναμετάδοσης του μαθήματος για όσους/ες δεν μπορούν βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο με φυσική παρουσία.

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες για οποιοδήποτε/α φοιτητή/τρια που συλλέγονται, καταγράφονται ή τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας από το ΕΠΚ μέσω οποιασδήποτε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το ΕΠΚ για σκοπούς διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης. Οι εν λόγω πλατφόρμες είναι:

 • Πλατφόρμες Τηλεκπαίδευσης Moodle and Blackboard, συμπεριλαμβανομένου του Blackboard Collaborate (“Πλατφόρμες”/“LMS”), που χρησιμοποιούνται για διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες παρουσιάσεις από το διδακτικό προσωπικό, άλλες συναντήσεις μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών/τριών, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων από τους/τις φοιτητές/τριες (εις το εξής όλα από κοινού αναφερόμενα ως “Μαθήματα”), την υποβολή εργασιών από τους/τις φοιτητές/τριες και τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών διαδικτυακών εξετάσεων.
 • Respondus Lockdown Browser (Respondus), που χρησιμοποιείται για την επιτήρηση γραπτών διαδικτυακών εξετάσεων.

 

Οι πλατφόρμες Blackboard και Respondus παρέχονται από εταιρείες συσταθείσες στις ΗΠΑ (την Blackboard Inc. και την Respondus, Inc., αντίστοιχα). Τα δεδομένα που καταγράφονται μέσω οποιασδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να φυλάσσονται με χρήση υπηρεσιών cloud εντός ή εκτός της ΕΕ. Ικανοποιητική προστασία των σχετικών δεδομένων διασφαλίζεται μέσω συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων και συμβατικών ρητρών μεταξύ του πανεπιστημίου και των εν λόγω εταιρειών όπως απαιτείται από τον ΓΚΠΔ.

Σκοποί επεξεργασίας

Η χρήση των εν λόγω διαδικτυακών πλατφόρμων συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Στοιχεία σύνδεσης (login) των φοιτητών/τριών, με σκοπό την ταυτοποίηση των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στα Μαθήματα και εξετάσεις και την καταγραφή της παρουσίας τους, καθώς και για να μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους ή να προβαίνουν σε παρουσιάσεις.
 • Εργασίες, παρουσιάσεις και απαντήσεις των φοιτητών/τριών σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που υποβάλλονται ή καταγράφονται μέσω της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας, με σκοπό την πρόσβαση από το διδακτικό προσωπικό και την αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους.
 • Φωνή και εικόνα των φοιτητών/τριών, που καταγράφεται κατά τη διάρκεια Μαθήματος, όταν οι φοιτητές/τριες ενεργοποιήσουν την κάμερα στη συσκευή που χρησιμοποιούν για να συμμετέχουν στο Μάθημα, ούτως ώστε το διδακτικό προσωπικό και οι άλλοι/ες φοιτητές/τριες να μπορούν να τους βλέπουν και να τους ακούν. Η ενεργοποίηση της κάμερας από τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια Μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, εκτός όταν οι φοιτητές/τριες προβαίνουν οι ίδιοι/ες σε παρουσίαση προς το διδακτικό προσωπικό και/ή άλλους/ες φοιτητές/τριες για σκοπούς του Μαθήματος. Οι φοιτητές/τριες μπορούν αλλιώς να συμμετέχουν σε Μαθήματα και να υποβάλλουν απορίες ή να απαντούν σε ερωτήσεις μέσω γραπτού μηνύματος, χωρίς να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους, εκτός εάν το επιλέξουν. Η καταγραφή της φωνής και εικόνας των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια Μαθημάτων, ή εάν επιλέξουν σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους, θα είναι μέρος της οπτικοακουστικής καταγραφής του σχετικού Μαθήματος και επομένως θα είναι διαθέσιμη στο διδακτικό προσωπικό (για να χρησιμοποιηθεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις, προς αξιολόγηση των φοιτητών/τριών και/ή διαχείριση του σχετικού μαθήματος) και σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες της τάξης (για να χρησιμοποιηθεί για μαθησιακούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για περίοδο μέχρι 6 μήνες).
 • Φωνή και εικόνα των φοιτητών/τριών, που καταγράφεται κατά τη διάρκεια προφορικής διαδικτυακής εξέτασης. Η καταγραφή μέσω της κάμερας των φοιτητών/τριών, που πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, θα είναι διαθέσιμη στο διδακτικό προσωπικό του συγκεκριμένου μαθήματος για σκοπούς αξιολόγησης και βαθμολόγησης των φοιτητών/τριών, σε εξεταστή/ές διορισθέντες από το Πανεπιστήμιο για σκοπούς διασφάλισης της δίκαιης αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και στον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΔΙΠΑΕ με βάση το ισχύον δίκαιο.
 • Εικόνα των φοιτητών/τριών, ήχος και άλλα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια γραπτής διαδικτυακής εξέτασης, για σκοπούς επιτήρησης και ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ήχος και εικόνα από την κάμερα των φοιτητών/τριών, που πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, θα καταγράφονται από το Respondus. Επιπρόσθετα, μέσω του λογισμικού της Respondus, οι εν λόγω καταγραφές και άλλα δεδομένα, όπως η χρήση του πληκτρολογίου και οι κινήσεις του ποντικιού από τους/τις φοιτητές/τριες, θα τυγχάνουν επεξεργασίας για να καταγράφονται στοιχεία όπως κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόσωπο που παρακάθισε στην εξέταση, κατά πόσο υπήρχε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο δωμάτιο, κατά πόσο το πρόσωπο που παρακάθισε στην εξέταση έφυγε από τη θέση του κατά τη διάρκεια της εξέτασης και πόσος χρόνος αφιερώθηκε σε κάθε απάντηση. Το Respondus θα αποδώσει στον/την κάθε φοιτητή/τρια ένα βαθμό ως ένδειξη τις πιθανότητας να μην έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές της εξέτασης. Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με το κατά πόσο κάποιος/α φοιτητής/τρια όντως δεν έχει συμμορφωθεί με τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές της εξέτασης σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται αυτόματα από το Respondus∙ μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από το διδακτικό προσωπικό του συγκεκριμένου μαθήματος, ο/η οποίος/α θα έχει πρόσβαση σε όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα και θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συζητήσει το θέμα με τον/την ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια. Η οπτικοακουστική καταγραφή της εξέτασης θα είναι επίσης διαθέσιμη σε εξεταστή/ές διορισθέντες από το Πανεπιστήμιο για σκοπούς διασφάλισης της δίκαιης αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και στον ΔΙΠΑΕ για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του ΔΙΠΑΕ με βάση το ισχύον δίκαιο.
 • Βαθμοί και αποτελέσματα εξετάσεων των φοιτητών/τριών, με σκοπό την κοινοποίησή τους στους/στις φοιτητές/τριες.
 • Ορισμένα μαθήματα συμβατικών προγραμμάτων ενδέχεται να προσφέρονται με φυσική παρουσία των φοιτητών και ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσω διαδικτύου. Σε αυτά τα μαθήματα:
  1. Μια κάμερα είναι τοποθετημένη στην τάξη για να καταγράφει μόνο τον πίνακα της τάξης. Η κάμερα λειτουργεί από τον καθηγητή για να ξεκινήσει, να διακόψει ή να σταματήσει τη λήψη. Η εικόνα του πίνακα της τάξης μαζί με τον ήχο κοινοποιούνται σε πραγματικό χρόνο στους φοιτητές μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης Blackboard Learn Ultra.
  2. Σε ορισμένα τέτοια μαθήματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί οπτικογράφηση της συνεδρίας η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους φοιτητές της τάξης (για μαθησιακούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, για περίοδο έως 6 μηνών). Σε αυτές τις περιπτώσεις η εικόνα των φοιτητών που είναι φυσικά παρόντες θα καταγραφεί εάν εμφανιστούν στο μπροστινό μέρος του σταθερού οπτικού πεδίου της κάμερας, που είναι ο πίνακας της τάξης. Παρομοίως, η φωνή των μαθητών που είναι φυσικά παρόντες μπορεί να ηχογραφηθεί αν μιλούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (το μικρόφωνο φοριέται από τον εκάστοτε διδάσκοντα/διδάσκουσα).
 • Όλα τα πιο πάνω δεδομένα και καταγραφές θα είναι διαθέσιμα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικού του [Τμήματος Συστημάτων Πληροφορικής και Λειτουργιών] του Πανεπιστημίου, για σκοπούς χειρισμού τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων και/ή από άλλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Πανεπιστημίου για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας ή όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Όλα τα δεδομένα που καταγράφονται για σκοπούς επιτήρησης και ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα διατηρούνται για περίοδο 2 μηνών.

Νομική βάση για σκοπούς του ΓΚΠΔ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω είναι απαραίτητη:

(α) αναφορικά με τους Φοιτητές/τριες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, για την παροχή από το Πανεπιστήμιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχει συμφωνήσει να τους παρέχει, δηλαδή τη συμμετοχή τους στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών στα οποία έχουν εγγραφεί και σε εξ αποστάσεως εξετάσεις για την εξασφάλιση του σχετικού τίτλου σπουδών,
(β) αναφορικά με τους/τις Συμβατικούς/ές Φοιτητές/τριες, για την παροχή από το Πανεπιστήμιο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που έχει συμφωνήσει να τους παρέχει όταν το Πανεπιστήμιο κρίνει ότι ενδείκνυται η συμμετοχή τους σε διαδικτυακά μαθήματα και/ή εξετάσεις, για παράδειγμα:

(i)         όταν λόγω εκτάκτων περιστάσεων, όπως κατά διάρκεια πανδημίας ή άλλων συμβάντων που εγείρουν θέματα υγείας ή ασφάλειας, το Πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών στους χώρους του Πανεπιστημίου, ή
(ii)        σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο αποφασίσει να υιοθετήσει τη “μεικτή μάθηση” που συνδυάζει συμβατικές και διαδικτυακές μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, ή
(iii)       ως μέρος των πολιτικών του ΕΠΚ για ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα συμβατικά προγράμματά του, όπως η πολιτική για Ψηφιακά Ενισχυμένη Μάθηση (Digital Enhanced Learning),
(γ) το έννομο συμφέρον του Πανεπιστημίου να συμμορφώνεται με την καθοδήγηση και άλλες απαιτήσεις του ΔΙΠΑΕ για σκοπούς πιστοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας,
(δ)  το έννομο συμφέρον του Πανεπιστημίου να διασφαλίσει την τήρηση κατάλληλων αρχείων και την κατάλληλη διοικητική διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών και υπηρεσιών του, την ορθή διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων του και την επίλυση οποιωνδήποτε τεχνικών θεμάτων,
(ε)  το έννομο συμφέρον του Πανεπιστημίου να παρέχει σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες πρόσβαση σε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα μαθήματα και/ή το πρόγραμμα σπουδών τους, περιλαμβανομένων οπτικοακουστικών καταγραφών σχετικών Συνεδριών.

Η επεξεργασία της εικόνας και της φωνής των φοιτητών/τριών που καταγράφεται όταν οι φοιτητές/τριες επιλέξουν να ενεργοποιήσουν την κάμερά τους κατά τη διάρκεια Μαθήματος (για παράδειγμα, για να θέσουν ή απαντήσουν ερώτηση ή να προβούν σε σχόλιο προφορικά, αντί με γραπτό μήνυμα) βασίζεται στη συναίνεση των φοιτητών/τριών, που μαρτυρείται από την ενεργοποίηση της κάμεράς τους.

Άλλη επεξεργασία

Σημειώστε ότι το ΕΠΚ μπορεί να συλλέγει, καταγράφει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν Εξ Αποστάσεως και Συμβατικούς/ές Φοιτητές/τριες με άλλους τρόπους και/για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα μέσω της αίτησης εισδοχής φοιτητών/τριών και/ή προς επιβεβαίωση της πληρωμής των διδάκτρων. Πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία από το Πανεπιστήμιο είναι διαθέσιμη στην [Πολιτική Απορρήτου – ΓΚΠΔ] του Πανεπιστημίου στο [https://euc.ac.cy/el/privacy-notice-gdpr/].

Δικαιώματα των φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ασκήσουν οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που τους δίνονται από τον ΓΚΠΔ (για παράδειγμα, να έχουν πρόσβαση και να εξασφαλίζουν αντίγραφα των δεδομένων τους, να ζητήσουν διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων τους ή να εναντιωθούν σε συγκεκριμένη επεξεργασία ή να ζητήσουν τον περιορισμό της) επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου στο dpo@euc.ac.cy