Επιλογή Σελίδας
Νομική Επιστήμη
PhD
Οι απόφοιτοι διδάκτορες θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε πανεπιστήμια, σε κέντρα έρευνας, να εργαστούν ως δικηγόροι η νομικοί σύμβουλοι σε όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς
Νομική Επιστήμη στο EUC
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους με προηγμένα ερευνητικά ενδιαφέροντα στην επιστήμη του δικαίου, οι οποίοι δύνανται να διεξαγάγουν έρευνα επί θέματος και να εκπονήσουν διατριβή 80,000-100,000 λέξεων. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνιστά αυθεντική, σημαντική και ουσιαστική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση στο τομέα στον οποίο αναφέρεται. Επιπροσθέτως, οι διδακτορικοί φοιτητές θα κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μεθοδολογίας της νομικής έρευνας, καθώς και σεμινάρια επί εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εξέλιξη του διδακτορικού φοιτητή σε ανεξάρτητο ερευνητή ικανό να παράγει επιστημονικό έργο ανώτατου επιπέδου στον κλάδο της νομικής. Οι απόφοιτοι διδάκτορες θα μπορούν εργαστούν ως λέκτορες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε πανεπιστήμια ή κέντρα έρευνας ή να εργαστούν ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή υπεύθυνοι νομικών τμημάτων μεγάλων οργανισμών, ιδιαίτερα όταν απαιτείται εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα δικαίου. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στα όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται ή είναι συναφείς με το δίκαιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:3 χρόνα
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Δικονομικό Δίκαιο
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.)
Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021) στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Δίκαιο (ιδίως σε ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, εργατικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο (όλοι οι τομείς)
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία
Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 1. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής εδώ
 4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 5. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
 6. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000.
Γενικές Πληροφορίρες για Διδακτορικές Σπουδές
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο αίτησης εισδοχής το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο έντυπο αίτησης εισδοχής. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο: Αρχική καταληκτική ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους (σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις, αιτήσεις για τις θέσεις αυτές γίνονται αποδεκτές με καταληκτική ημερομηνία 30 Μαΐου και την 31 Αυγούστου κάθε έτους).
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Οι αιτητές/τριες για εισδοχή στο Πρόγραμμα θα πρέπει να κατέχουν:
 • Πτυχίο Νομικής από Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή από αναγνωρισμένο ως ισότιμο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, και
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο (Master’s Degree) στη Νομική Επιστήμη ή σε συναφές επιστημονικό πεδίο (ενδεικτικά αναφέρονται οι πολιτικές επιστήμες, η διοικητική επιστήμη, η δημόσια διοίκηση) από Πανεπιστήμιο της Κύπρου ή από αναγνωρισμένο ως ισότιμο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
  Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να αποδεικνύουν ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό και ο βαθμός του Μεταπτυχιακού τους Τίτλου να είναι τουλάχιστον «Β» (80/100) ή «λίαν καλώς» σε αντιστοίχιση με το σύστημα βαθμολόγησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Σχολή δύναται να εξετάσει υποψηφιότητες με χαμηλότερη μέση επίδοση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του/της υποψηφίου/ας σε μαθήματα που σχετίζονται με τη διδακτορική έρευνα, καθώς και την προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός/ή στο Πρόγραμμα, με ειδική αιτιολογία, και μη πτυχιούχος Νομικής, εφόσον είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Νομική Επιστήμη και προκύπτει επαρκής εξοικείωσή του/της με τη νομική επιστήμη, ώστε να πιθανολογείται η ευδόκιμη ολοκλήρωση του κύκλου διδακτορικών σπουδών. Η απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η αίτηση, μπορεί να προβλέψει την υποχρέωση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος, όπως παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε ορισμέν(ο)α μάθημα/τα ή σεμινάρια που προσφέρονται στη Νομική Σχολή. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να αποδεικνύουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, στην οποία προσφέρεται το «Πρόγραμμα», και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση δεύτερης ή/και τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας. Το Συμβούλιο της Σχολής, έπειτα από την εξέταση του περιεχομένου/ κλάδων των προηγούμενων ακαδημαϊκών σπουδών, καθώς επίσης και της πιθανής ερευνητικής δραστηριοποίησης του/της αιτούντος/σης, σε συνάφεια με την επιστημονική περιοχή εξειδίκευσης του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον/την αιτούντα/σα να παρακολουθήσει συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα ή/και να επιτύχει σε συγκεκριμένες εξετάσεις/ αξιολογήσεις πριν από την εισδοχή του/της. Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών εδώ Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Εισαγωγικά Μαθήματα30
3
Περιεκτική Εξέταση10
4
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20
5
Διδακτορική Έρευνα90
6
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS180

Doctorate – Law

1
Εισαγωγικά Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LAW 700Επιστημολογία του Δικαίου10
4
LAW 710Μεθοδολογία της Νομικής Έρευνας10
5
LAW 720Έρευνα – Ανάλυση Επιστημονικού Πεδίου10
1
Περιεκτική Εξέταση10 ECTS
1
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20 EC
1
Διδακτορική Έρευνα90 ECTS
2
1
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό