Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Υγεία

PhD
Doctorate
Ένα διδακτορικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τους υποψήφιους διδάκτορες για υψηλού επιπέδου έρευνα και συμβολή στην τοπική και διεθνή κοινότητα της Δημόσιας Υγείας
Δημόσια Υγεία στο EUC
Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία εξοπλίζει τους φοιτητές με τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται ώστε να επιτύχουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά και να γίνουν επιτυχημένοι επιστήμονες τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή ερευνητική κοινότητα στον τομέα αυτό. Μέσα σε τουλάχιστον τρία χρόνια, οι υποψήφιοι διδάκτορες αναπτύσσουν κριτική σκέψη και άποψη, δημιουργούν ερευνητική νοοτροπία και καθίστανται ερευνητικά αυτόνομοι και ικανοί να σχεδιάζουν, να εξελίσσουν, να εφαρμόζουν και να συντονίζουν ερευνητικές μελέτες και να παρουσιάζουν και να τεκμηριώνουν τα ευρήματα τους ενώπιων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα είναι σε θέση να εργαστούν ως ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μελετητές, εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Υγείας. Μπορούν να απασχολούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σε κέντρα λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής, σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα μπορούσαν επίσης να ακολουθήσουν καριέρα ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και στην επιτυχή εκμετάλλευση των μεγάλων διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης έρευνας σε συναφή πεδία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο:
  • 1η καταληκτική ημερομηνία: 2 Μαΐου
  • 2η καταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεβρίου * (*σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις)
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία:15η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:
 • Κλιματική αλλαγή, Αειφόρος Ανάπτυξη και Υγεία
 • Έλεγχος Αναδυόμενων και Επανεμφανιζόμενων Λοιμωδών Νοσημάτων
 • Τρόπος ζωής και Επιδημιολογία Χρόνιων Νοσημάτων
 • Αναπαραγωγική, Περιγεννητική και Παιδιατρική Επιδημιολογία και Υγεία των Γυναικών
 • Ενεργός και Υγιής Γήρανση
 • Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης στα Θέματα Υγείας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πληθυσμιακή Υγεία και Δημόσια Υγεία Ακριβείας
 • Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγείας
 • Νέοι Βιοδείκτες για την Ακριβή Πρόβλεψη και Πρόγνωση του Καρκίνου σε Πληθυσμιακό Επίπεδο
 • Διαταραχές Επικοινωνίας και Δημόσια Υγεία
Περισσότερες πληροφορίες για τα επιστημονικά πεδία του ακαδημαϊκού προσωπικού/εποπτών εδώ (Ph.D. Public Health Department of Medicine). Περισσότερες πληροφορίες για τα επιστημονικά πεδία του ακαδημαϊκού προσωπικού/εποπτών εδώ (Ph.D. Public Health Department of Health Sciences). Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 • Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 • Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000 ή στο info@euc.ac.cy. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:
 1. Ο/η αιτών/ούσα στο διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία πρέπει να κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σε τομέα Επιστημών Υγείας ή συναφείς τομείς ή/και διευρυμένη σχετική εκπαίδευση, π.χ. Πτυχίο Ιατρικής (M.D.)
 2. Ο/η αιτών/ούσα πρέπει να έχει ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό με Γενικό Μέσο Όρο στη μεταπτυχιακή του/της εκπαίδευση (ή άλλη ισοδύναμη εκπαίδευση) B ή υψηλότερη, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης του EUC.
 3. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών αξιολογεί κάθε υποψήφιο/α με βάση το ακαδημαϊκό του/της ιστορικό, άλλα σχετικά προσόντα, όπως επίσης και βάσει δήλωσης ερευνητικών ενδιαφερόντων και περιγραφής δυνητικών ερευνητικών θεμάτων που θα μπορούσε να ασχοληθεί. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσκαλεί έναν επιλεγμένο αριθμό υποψηφίων σε συνέντευξη.
 4. Η Επιτροπή, μετά την εξέταση του πεδίου των υποψηφίων και τις προηγούμενες ακαδημαϊκές σπουδές σε συνδυασμό με τον τομέα εξειδίκευσης του προτεινόμενου ερευνητικού τομέα/κλάδου, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους/τις υποψήφιους/ες να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα και/ή να υποβληθούν σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις/αξιολογήσεις πριν από την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα.
 5. Οι αιτητές/τριες πρέπει να αποδείξουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και πολύ καλή γνώση δεύτερης γλώσσας σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Σχολή μπορεί να εξετάσει αιτήσεις μετεγγραφής στο Πρόγραμμα από παρόμοια προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων.
Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών:
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Εξειδικευμένα Μαθήματα30
3
Περιεκτική Εξέταση10
4
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20
5
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας90
6
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS180

Doctorate – Public Health (GR)

1
Εξειδικευμένα Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
PHE700Προηγμένη Μεθοδολογία Έρευνας10
4
PHE705Προηγμένες Μέθοδοι Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής10
5
PHE710
Εφαρμοσμένες Δεξιότητες στην Έρευνα και Προετοιμασία Διδακτορικής Διατριβής
10
1
Περιεκτική Εξέταση10 ECTS
1
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20 ECTS
1
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας90 ECTS
2
(διδακτορικό πρόγραμμα) σύμφωνα με το εγκεκριμένο διδακτορικό σχέδιο, υπό την επίβλεψη των εντεταλμένων προς τούτο μελών του καθηγητικού προσωπικού.
1
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.