Επιλογή Σελίδας

Η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (HRS4R)

Τον Σεπτέμβριο του 2017, απονεμήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το λογότυπο «HR Excellence in Research» για την αριστεία στην έρευνα. Το λογότυπο αυτό προσδιορίζει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που είναι φορείς και υποστηρικτές ενός ενθαρρυντικού και ευνοϊκού εργασιακού περιβάλλοντος για τους ερευνητές. Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναφορικά με τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών του για το ανθρώπινο δυναμικό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πρόσληψη Ερευνητών. Αυτά τα δύο έγγραφα, που απευθύνονται σε ερευνητές καθώς και σε εργοδότες και χρηματοδότες τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταστήσει την έρευνα μια ελκυστική καριέρα, κάτι που αποτελεί ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής της για την τόνωση της ανάπτυξης στην οικονομία και την απασχόληση.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Χάρτα και τον Κώδικα για τους Ερευνητές (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter) τον Ιανουάριο του 2011. Η Χάρτα και ο Κώδικας είναι συμβατοί με τον στόχο του Πανεπιστημίου να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα ενθαρρυντικό ερευνητικό περιβάλλον για τους ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την κατάσταση σύμβασής τους. Με την επικύρωση της ερευνητικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2015, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση μιας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (HRS4R) αποτέλεσε σημαντική προτεραιότητα.

Η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (HRS4R) υποστηρίζει τα ερευνητικά ιδρύματα και τους οργανισμούς χρηματοδότησης στην εφαρμογή της Χάρτας και του Κώδικα στις πολιτικές και τις πρακτικές τους. Η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές περιλαμβάνει πέντε βήματα:

Βήμα 1 – Ανάλυση Εσωτερικών Κενών

Βήμα 2 – Το Σχέδιο Δράσης HRS4R αναπτύσσεται και δημοσιεύεται

Βήμα 3 – Επανεξέταση και Επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βήμα 4 – Εφαρμογή και Αυτοαξιολόγηση

Βήμα 5 – Εξωτερική αξιολόγηση

Όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρώτο βήμα ήταν η διεξαγωγή ανάλυσης εσωτερικών κενών, η οποία συνέκρινε τις 40 αρχές της Χάρτας και του Κώδικα με τις τρέχουσες πρακτικές του Πανεπιστημίου. Το κύριο συμπέρασμα της ανάλυσης κενών ήταν ότι, ενώ οι τρέχουσες πρακτικές ήταν σύμφωνες με πολλές από τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα, ορισμένοι τομείς χρειάζονταν περαιτέρω ανάπτυξη ή βελτίωση.

Οι τομείς αυτοί εξετάζονται στο Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιγράφει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να βελτιωθούν οι τρέχουσες πρακτικές και να εναρμονιστούν οι πολιτικές και οι διαδικασίες του Πανεπιστημίου με τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και έγκριση του «Οδηγού για την Πρόσληψη Ερευνητών», την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου «Οδηγού για τις Διδακτορικές Σπουδές», την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της «Στρατηγικής για την Εξέλιξη της Σταδιοδρομίας», καθώς και τη θέσπιση μηχανισμών για την εκπροσώπηση ερευνητών ορισμένου χρόνου στα όργανα λήψης αποφάσεων.

Αναμένεται ότι η εφαρμογή του HRS4R και η απονομή του λογοτύπου «HR Excellence in Research» θα προσελκύσουν και θα διατηρήσουν έναν σημαντικό αριθμό ταλαντούχων ερευνητών στο Πανεπιστήμιο και γενικότερα στην Κύπρο.

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων HRS4R παρουσιάζονται εδώ