Επιλογή Σελίδας

Privacy Notice – GDPR

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο οργανισμός Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (εφεξής ‘ΕΠΚ’) δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το ΕΠΚ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων (εφεξής ‘ΓΚΠΔ’), την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς καθώς και οποιεσδήποτε άλλες νομικές και/ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η ειδοποίηση αυτή (privacy notice) στοχεύει να σας ενημερώσει για το πως και για ποιους σκοπούς το ΕΠΚ χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων αυτών που σας παρέχονται. Το περιεχόμενο και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κάθε ένα απο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που έχουν συμφωνηθεί μαζί σας.

Η Νομοθεσία για τη Προστασία Δεδομένων έχει αλλάξει την 25ην Μαΐου 2018
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς και αυτή η ειδοποίηση ορίζει τα δικαιώματα σας βάσει των νέων νομοθεσιών.

Ποια Δεδομένα Επεξεργάζονται και η Προέλευση των Δεδομένων Αυτών
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ή/και ακαδημαϊκών σχέσεων μας. Για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας και στο βαθμό που ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συνάμα ανακτήσιμα από δημοσίως προσβάσιμες πηγές.
Προσωπικά δεδομένα, ή προσωπικές πληροφορίες, σημαίνει κάθε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο από την οποία αυτό το άτομο μπορεί να ταυτιστεί. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα/προέλευση τους έχει αφαιρεθεί (γνωστά ως ‘ανώνυμα δεδομένα’).
Μερικά είδη πληροφοριών ταξινομούνται ως ‘ευαίσθητα’ για σκοπούς του Ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας δεδομένων και θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πιθανόν να χρησιμοποιούμε και να χειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.
Γενικά, είναι αναγκαίο να λάβουμε την συγκατάθεση σας για να μπορούμε να χειριζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τέτοιες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες βασισμένοι σε περιορισμένους νομικούς σκοπούς ήτοι για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την πολιτική ισότητας ευκαιριών που ακολουθούμε καθώς επίσης και η συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ή εάν κριθεί απαραίτητο, για να προστατεύσουμε τα ουσιώδη συμφέροντα σας (your vital interests), για σκοπούς νομικών απαιτήσεων ή για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.
Θα σας γνωστοποιούμε πάντα τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευαίσθητες πληροφορίες σας όταν αυτές συλλέγονται και αν χρειαστεί, να λάβουμε την συγκατάθεση σας τη δεδομένη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε, ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα να αποσύρεται τη συγκατάθεση σας αυτή.

Σε Ποιους Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Όσον αφορά τη μεταφορά των δεδομένων σε παραλήπτες εκτός του πανεπιστημίου, σημειώνουμε ότι ως ακαδημαϊκό ίδρυμα είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε εχεμύθεια σε σχέση με θέματα που αφορούν φοιτητές καθώς και με άλλα θέματα και αξιολογήσεις για τα οποία αποκτούμε γνώση ως ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις καθώς και άλλες συμφωνίες και/ή κατόπιν της δικής συγκατάθεσης/των δικών σας οδηγιών.

Τα προσωπικά δεδομένα μοιράζονται με (όταν αυτό χρειάζεται):

 • Κυβερνητικά Ιδρύματα (Governmental Institutions)
 • Οργανισμούς Διαπίστευσης (Accreditation Bodies)
 • Επαγγελματικούς Φορείς
 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Πρεσβείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές
 • Οργανισμούς χρηματοδότησης/Εταίρους που υποβάλλουν σε Οργανισμούς Χρηματοδότησης
 • Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για Σκοπούς Erasmus
 • Οργανώσεις Προώθησης Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας (Career Promotion Organizations)
 • Άλλες ιδιωτικές οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια στους φοιτητές

Όπου το μέρος με το οποίο μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες είναι νομική οντότητα, δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνουμε ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα βήματα και/ή πράξεις για να εξακριβωθεί κατά πόσο οι υπάλληλοι και/ή οι αντιπρόσωποι των εν λόγω τρίτων προσώπων θα εκτελούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και θα συμμορφώνονται με όλες τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προνοιών της εν λόγω ειδοποίησης καθώς επίσης και με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως τροποποιείται κατά καιρούς) και το ΓΚΠΔ και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομικό Υπόβαθρο
Επεξεργαζόμαστε τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που δύναται να προκύπτει. Ως ακαδημαϊκό ινστιτούτο, οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με διάφορες νομικές υποχρεώσεις.
 • Για την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης.
 • Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων του Πανεπιστημίου. Εφόσον καταστεί αναγκαίο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πέραν της διεξαγωγής των υποχρεώσεων μας ως πανεπιστήμιο, για την προστασία των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από ένα τρίτο μέρος.

Βασιζόμενοι στη Δική σας Συγκατάθεση
Στον βαθμό στον οποίο μας έχετε παρέχει συγκατάθεση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς (marketing purposes), η νομιμότητα της εν λόγω επεξεργασίας υπόκειται στη συγκατάθεση σας. Η συγκατάθεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί σε οποιοδήποτε χρόνο επικοινωνώντας μαζί μας.
Το ίδιο ισχύει και στην ανάκληση δηλώσεων συγκατάθεσης που μας είχαν χορηγηθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο ΓΚΠΔ, δηλαδή πριν την 25η Μαΐου 2018.
Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός έαν εύλογα θεωρήσουμε οτι χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο συναφή σκοπό ο οποίος είναι συμβατός με τον αρχικό. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε εξήγηση για το πώς η επεξεργασία των δεδομένων δυνάμει του νέου αυτού σκοπού είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας.
Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα άσχετο και/ή ασύμβατο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσουμε το νομικό υπόβαθρο που μας επιτρέπει να πράξουμε αυτό.

Ποιος είναι ο Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων
Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την διάρκεια που είσαστε φοιτητής στο πανεπιστήμιο ή/και άλλο πρόσωπο που απολαμβάνει τις υπηρεσίες μας.
Στην περίπτωση που τερματιστεί η σχέση με το ΕΠΚ απο φοιτητή ή/και άλλο πρόσωπο που απολαμβάνει τις υπηρεσίες μας, οφείλουμε να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 7 ετών, βασισμένοι σε πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας. Για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και τη δυνατότητα το πανεπιστήμιο να τυπώνει και να πιστοποιεί την εγκυρότητα αναλυτικών βαθμολογιών (certify transcripts validity) καθώς επίσης και να εκδίδει πιστοποιητικά, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας έως και για περίοδο 50 ετών. Επίσης μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για πέραν των 50 ετών εάν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς και/ή κανονιστικούς και/ή τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση που το πράξουμε αυτό, θα διασφαλίσουμε οτι η ιδιωτικότητα σας προστατεύεται και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο διατηρούμε ευαίσθητα δεδομένα, θα διαγραφούν άμεσα όταν ο φοιτητής ή ο υπάλληλος αποχωρήσει από το πανεπιστήμιο και δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη σχέση.
Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαχειρίζονται από την EUC Health Services Ltd, βάση νόμου τα δεδομένα αυτά φυλάγονται για 15 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης σας με την κλινική.

Μεταφορά Δεδομένων σε Χώρα Εκτός της Ε.Ε.
Ο ΓΚΠΔ και η από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η «Ε.Ο.Κ») εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
Δεδομένα θα μεταφέρονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. ή της Ε.Ο.Κ. μόνο εάν (ι) αυτό απαιτείται δια νόμου; ή (ιι) μας παρείχατε την συγκατάθεση σας και/ή μας καλέσατε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά.
Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι εάν χρησιμοποιηθούν παροχείς υπηρεσιών σε τρίτη χώρα, όλα τα εύλογα μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι αυτοί θα συμμορφώνονται με το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη με βάση των ΓΚΠΔ.
Οι οποιεσδήποτε μεταφορές σε μέρη που βρίσκονται εκτός της Ε.Ε. θα είναι σύμφωνες με τις νομικές και κανονιστικές πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της από καιρού εις καιρόν ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.

Ποια τα Δικαιώματα σας σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχεται σύμφωνα με της πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της απο καιρού εις καιρόν ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε την διόρθωση λανθασμένων δεδομένων που κρατούμε για σας, ωστόσο μπορεί να πρέπει να επαληθεύσουμε τα νέα δεδομένα που μας παρέχετε.
 • Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για την συνέχιση της επεξεργασίας τους από εμάς. Ωστόσο παρακαλώ σημειώστε οτι ίσως δεν έχουμε πάντοτε την δυνατότητα να συμμορφωθούμε με την αίτηση διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιηθούν, έαν είναι εφαρμόσιμοι, τον καιρό της αιτήσης σας. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα σας θα φυλαχθούν αλλα δεν θα επεξεργαστούν, μέχρι το πέρας της περιόδου της υποχρεωτικής φύλαξης.
 • Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, με τους οποίους οφείλουμε να συμμορφωθούμε.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εάν (α) τα δεδομένα δεν είναι ακριβή; (β) η επεξεργασία ίσως είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; (γ) επιθυμείτε να κρατήσουμε ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε περαιτέρω; ή (δ)
  έχετε αντιτεθεί στην χρήση τον δεδομένων σας αλλά οφείλουμε να επαληθεύσουμε εάν έχουμε υπερισχύοντες λόγους να τα χρησιμοποιήσουμε.
 • Δικαίωμα στη Μεταφορά των Δεδομένων σας σε εσάς ή σε ένα τρίτο μέρος.
 • Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης – Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως αποσύρετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
  Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Έαν αποσύρεται την συγκατάθεση σας, πιθανόν να μήν μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε για
  αυτή την περίπτωση όταν αποσύρεται την συγκατάθεση σας.
  Σημειώστε ότι μπορούμε να χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος, σε περιπτώσεις όπου αιτήσεις κριθούν προδήλως αβάσιμες ή υπερβολικές, κυρίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.

 

Επιλογή στην Μη Παραχώρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων
Στο πλαίσιο της σχέσης μας ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα δια νόμου, ή βάση σύμβασης που διατηρούμε μαζί σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ίσως να μην είμαστε σε θέση να οριστικοποιήσουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
Εάν επιλέξετε να μην μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να μας καθυστερήσει ή να μας αποτρέψει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. Επίσης μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Η οποιαδήποτε συλλογή δεδομένων που είναι προαιρετική θα γίνεται ξεκάθαρη στο σημείο συλλογής.

Σε Ποιο Βαθμό Προχωρούμε σε Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Περιλαμβανόμενης της Κατάρτισης Προφίλ
Κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, σε γενικές γραμμές, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την διαδικασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό.

Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση

Πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται από το ΕΠΚ για σκοπούς διαδικτυακής μάθησης και διδασκαλίας παρέχονται στην ξεχωριστή ειδοποίηση “Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση – Προσωπικά Δεδομένα”, που είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Υπεύθυνοι για την Επεξεργασία Δεδομένων και Στοιχεία Επικοινωνίας
Η υπεύθυνη οντότητα για την επεξεργασία δεδομένων σας είναι το:

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (HE 83353)
Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία, P.O. Box: 22006, 1516 Λευκωσία-Κύπρος,
Τηλ: +357 22 713000, Φαξ: +357 22 662051, Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@euc.ac.cy

Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου: κ. Αλέξανδρος Σχίζας
Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία, P.O. Box: 22006, 1516 Λευκωσία-Κύπρος,
Τηλ: +357 22559665, Φαξ: +357 22 662051, Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euc.ac.cy

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τις εν λόγω προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες.

Υποβολή Καταγγελίας
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει τις εν λόγω προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας όπως έχουμε σημειώσει πιο πάνω ή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο: EUC – Data Subject Privacy Rights Request
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα όπως υποβάλλεται καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στο αίτημα σας.

Cookies
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το σύστημα μας αυτόματα συλλέγει πληροφορίες για την επίσκεψη σας, όπως τον τύπο προγράμματος περιήγησης σας, την διεύθυνση IP σας και την ιστοσελίδα από την οποία έχετε τυχόν παραπεμφθεί. Τα Cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη προσωπικά. Μπορείτε να θέσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύει cookies και μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies αυτόματα ή κατ’ επιλογή. Ωστόσο, παρακαλώ σημειώστε ότι διαγράφοντας τα cookies μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Ασφάλεια Δεδομένων (Data Security)
Έχουμε τοποθετήσει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατά λάθος απώλεια (accidental lost), χρήση ή πρόσβαση σε αυτά με μή επιτρεπτό τρόπο, αλλαγή/τροποποίησης τους, ή κοινοποίηση τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους υπάλληλους, αντιπρόσωπους, και άλλα τρίτα μέρη που έχουν λόγο να τα γνωρίζουν. Αυτοί θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα βάση δικών μας οδηγιών και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας (duty of confidentiality) σε σχέση με αυτά.
Έχουμε Τοποθετήσει Διαδικασίες για Αντιμετώπιση οποιονδήποτε τυχόν παραβάσεων προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε καθώς και οποιονδήποτε αρμόδιο ρυθμιστή παραβάσεων, σε περίπτωση είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα μας.

Σημείωση: Η ιστοσελίδα του EUC μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, plug-ins και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους αυτούς ή ενεργοποιώντας τις συνδέσεις αυτές μπορεί να επιτρέψει σε τρίτα μέρη να συλλέξουν ή να διαμοιράσουν δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη για της δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάζετε την ειδοποίηση απόρρητου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.