Επιλογή Σελίδας

Ακαδημαϊκοί Κανονισμοί

Ακαδημαϊκό Έτος
Το Ακαδημαϊκό Έτος αποτελείται από 2 εξάμηνα, το Φθινοπωρινό (Fall) και το Εαρινό (Spring) διάρκειας 16 εβδομάδων το καθένα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών/διακοπών και των τελικών εξετάσεων. Προσφέρεται επίσης Καλοκαιρινή περίοδος (Summer Session) διάρκειας 7 εβδομάδων.

Για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο πατήστε εδώ.

Κατάταξη των Φοιτητών
Η ταξινόμηση των φοιτητών ως πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής και τεταρτοετής εξαρτάται από τον αριθμό των ECTS που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τα ECTS για κάθε κατάταξη είναι τα εξής:

0-60 ECTS πρωτοετής
61-120 ECTS δευτεροετής
121-180 ECTS τριτοετής
181 ECTS ή περισσότερα τεταρτοετής

Με βάση το σύνολο των ECTS κάθε τετράμηνου, οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται ως μερικής ή πλήρης φοίτησης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Πλήρης Φοίτηση

Φθινοπωρινό και Εαρινό εξάμηνο : μέχρι 30 ECTS

Καλοκαιρινή Περίοδος : μέχρι 15 ECTS

Εγγραφές

Η Γραμματεία (Office of the Registrar) ανακοινώνει αναλυτικές πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις ημερομηνίες εγγραφών (επιλογή μαθημάτων) για κάθε τετράμηνο.

Οι φοιτητές οφείλουν να συναντηθούν με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο για καθοδήγηση πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα εγγραφών τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες κατά την ημέρα των εγγραφών τους ώστε να λάβουν το πρόγραμμα ων μαθημάτων τους. Το πρόγραμμα μπορούν να το τροποποιήσουν κατά την διάρκεια της περιόδου Προσθαφαίρεσης Μαθημάτων τις δυο πρώτες εβδομάδες κάθε εξάμηνου.

Παρουσία στην Τάξη
Οι φοιτητές/τριες αναμένονται να παρακολουθούν κανονικά όλες τις διαλέξεις των μαθήματων για τα οποία είναι εγγεγραμμένοι.  Οι κανονισμοί για τις απουσίες ανακοινώνονται από τους εκάστοτε καθηγητές/τριες. Οι απουσίες από τα μαθήματα ή/ και τα εργαστήρια αναπόφευκτα θα επηρεάσουν την τελική βαθμολογία. Σε περιπτώσεις απουσίας για λόγους υγείας ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει στον/στην καθηγητή/τρια ιατρικό πιστοποιητικό ώστε να δικαιολογηθεί η απουσία του.
Ακύρωση Μαθημάτων

Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μαθήματα στα οποία δεν έχει εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών.

Απόσυρση από το Πανεπιστήμιο

Αν για οποιοδήποτε λόγω ο/η φοιτητής/τρια αποφασίσει να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο, είναι υποχρέωση του/της να αποσύρει επίσημα την εγγραφή του/της από το Πανεπιστήμιο συμπληρώνοντας  την  φόρμα “Withdrawal” στην Γραμματεία του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση που δεν γίνει επίσημη δήλωση, τότε ο/η φοιτητής/τρια παραμένει εγγεγραμμένος/η στο μάθημα(τα) με όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται (ακαδημαϊκές και οικονομικές).

Είναι υποχρέωση του/της φοιτήτριας να αποσύρει επίσημα το/τα μάθημά(τα) του/της στα οποία έχει εγγραφεί. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της φόρμας “Withdrawal” και η υποβολή της στο Γραφείο Εγγραφών. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η επίσημη φόρμα “Withdrawal”  , τότε ο φοιτητής/τρια παραμένει εγγεγραμμένος/η στο μάθημα(τα) με όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται (ακαδημαϊκές και οικονομικές). Οι φοιτητές δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες για μάθημα από το οποίο έχουν αποχωρήσει. Όλες οι αποχωρήσεις μαθημάτων υπόκεινται στην χρεωστική πολιτική διδάκτρων.

Απόσυρση από το φοιτητή
Οι φοιτητές έχουν την ευθύνη να αποσύρουν επίσημα το/τα μαθήμα/τα που δεν προτίθεται να ολοκληρώσουν. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και υποβολή του ειδικού εντύπου “Withdrawal Form”, που διατίθεται και υποβάλλεται στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar). Οι φοιτητές που αποσύρουν μάθημα/τα τις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω, θα λάβουν ως βαθμό “W” o οποίος δεν επηρεάζει το γενικό μέσο όρο (G.P.A.) του φοιτητή/τριας.

Η υποβολή απόσυρσης θα πρέπει να δηλώνεται:

Φθινοπωρινό και Εαρίνο Τετράμηνο: Πρώτες 10 εβδομάδες των μαθημάτων Καλοκαιρινή Περίοδος: Πρώτες 3 εβδομάδες των μαθημάτων.

Απόσυρση από τον καθηγητή

΄Ενας καθηγητής/τρια μπορεί να ζητήσει την απόσυρση ενός φοιτητή/τριας από ένα μάθημα λόγω της μη συμμετοχής και/ή ακατάλληλης εγγραφής (ο/η φοιτητήσ/τρια δεν έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο μάθημα). Είναι αναγκαία η ενημέρωση του Γραφείου Εγγραφών (Office of the Registrar) από τον καθηγητή/τρια για οποιαδήποτε αποχώρηση. Η υποβολή απόσυρση ενός φοιτητή από τον καθηγητή/τρια μπορεί να γίνει κατά τις ημερομηνίες που ισχύουν πιο πάνω όπως και στην περίπτωση της οικειοθελούς αποχώρησης από τους φοιτητές/τριες.

Δικαίωμα υπαναχώρησης για συμβάσεις εξ αποστάσεως

Ο/η νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια  έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εγγραφή του/της από το Πανεπιστήμιο εντός 14 ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος.  Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας της εγγραφής.

Προκειμένου ο/η νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια  να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ενημερώνει το Πανεπιστήμιο για την απόφασή του/της με μία ξεκάθαρη δήλωση, πριν την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης. Εάν ο/η φοιτητής/τρια υπαναχωρήσει από την εγγραφή του/της από το Πανεπιστήμιο, θα επιστραφούν όλα τα χρήματα που λήφθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης. Το Πανεπιστήμιο θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο/η φοιτητής/τρια χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.

Επανάληψη Μαθήματος
Εάν ένας/μια φοιτητής/τρια επαναλάβει ένα μάθημα, ο νέος βαθμός θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (GPA) O βαθμός που είχε προηγουμένως δεν θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (GPA), αλλά θα εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία (transcript).
Αλλαγή Βαθμολογίας
Μόλις υποβληθούν οι βαθμοί στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar) δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκτός και αν ένας/μια καθηγητής/τρια συμπληρώσει το απαραίτητο έντυπο για “Αλλαγή βαθμολογίας” (Change of Grade) στο οποίο θα εξηγεί εκτενώς το λόγο αλλαγής του τελικού βαθμού του μαθήματος.
Αναθεώρηση Τελικής Εξέτασης
Σε περίπτωση που ο βαθμός που πήρε ο φοιτητής είναι διαφορετικός από εκείνον που ανέμενε, τότε θα πρέπει πρώτα να εξαντλήσει κάθε περιθώριο επίλυσης  του προβλήματος με τον καθηγητή του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, τότε ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει την φόρμα επαναξιολόγησης της τελικής εξέτασης  στο Γραφείο Εγγραφών (τέλος επανεξέτασης: €34).

Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος αναθέτει την επαναξιολόγηση της τελική εξέτασης σε άλλο διδάσκοντα. Σε περίπτωση σημαντικής διαφοράς με τον βαθμό του πρώτου διδάσκοντα, τότε υπολογίζεται ο μέσος ορός ως ο τελικός βαθμός.

Η αίτηση για επανεξέταση πρέπει να υποβληθεί από τον φοιτητή εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η Επαναληπτική Τελική Εξέταση ορίζεται ως το δικαίωμα του/της φοιτητή/τριας, που πληροί τα κριτήρια που θέτονται πιο κάτω, να επαναλάβει για μία ακόμη φορά (και μόνο) την Τελική Εξέταση ενός μαθήματος στο οποίο έχει αποτύχει. Η πολιτική ισχύει για όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΠΚ (Συμβατικά και Εξ’ Αποστάσεως, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα), με εξαίρεση τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών (δηλ. η διαδικασία της Επαναληπτικής Τελικής Εξέτασης δεν ισχύει για τα προγράμματα διδακτορικών σπουδών).

Η πολιτική της Επαναληπτικής Τελικής Εξέτασης δεν αντικαθιστά ή καταργεί οποιαδήποτε υφιστάμενη πολιτική του ΕΠΚ που αναφέρεται στον καταστατικό χάρτη του Πανεπιστημίου (π.χ. Πολιτικής Ελλιπούς Βαθμολογίας (Incomplete Grade Policy), κτλ.)

Ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει την Τελική Εξέταση  εφόσον: 

 1. Έχει αποτύχει σε μάθημα (έχει λάβει βαθμό F σε ένα μάθημα)
 2. Έχει επιτύχει στο μάθημα με συνολική βαθμολογία μεταξύ 50-59 (σε προπτυχιακά μαθήματα) ή 60-69 (σε μεταπτυχιακά μαθήματα)
 3. Δεν έχει εκκρεμότητες τύπου «Ι» (Incomplete Grade) στα υπόλοιπα συμπληρωματικά μέρη του εν λόγω μαθήματος (δηλ. Ενδιάμεση Εξέταση, Εργασίες) κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στην Επαναληπτική Τελική Εξέταση.
 4. Έχει υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Εγγραφών μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται για το εκάστοτε ημερολογιακό έτος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των €75 ανά μάθημα. Οι δικαιούχοι φοιτητές θα ενημερώνονται στο πανεπιστημιακό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email address) για το χρονοδιάγραμμα υποβολής της αίτησης και το πρόγραμμα των εξετάσεων
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Φοιτητών

Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να αναμένει από το Πανεπιστήμιο ότι θα τηρήσει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις στον μέγιστο βαθμό που του επιτρέπουν οι πόροι και οι δυνατότητές του. Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να καθιερώσει και να συντηρεί πρότυπα συμπεριφοράς που υποβοηθούν την εκμάθηση και την ουσιαστική ατομική ανάπτυξη. Το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να δημιουργεί και να υποστηρίζει μια δίκαιη, περιεκτική και πολυμορφική κοινότητα, ανοιχτή και προσιτή σε όλους τους φοιτητές, ενώ αναμένει ότι όλοι οι φοιτητές θα εκπληρώνουν τις ατομικές τους υποχρεώσεις με σεβασμό στον θεσμό, το διδακτικό και άλλο προσωπικό, και τους συμφοιτητές τους.

Βασικά Δικαιώματα των Φοιτητών
Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να σκέπτεται, να δρα και να εκφράζεται ελεύθερα μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβαίνει τους σχετικούς κανονισμούς και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου και τις πολιτικές που συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου, το καταστατικό του Πανεπιστημίου, του Συντάγματος και των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να καθορίζουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους, αφού το Πανεπιστήμιο παρέχει ίσες ευκαιρίες για μάθηση.

Σε περιπτώσεις ενδεχομένων σοβαρών κυρώσεων, όπως αναστολή ή διαγραφή του φοιτητή ή άλλες ενέργειες που μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα του φοιτητή να συνεχίσει τους εκπαιδευτικούς στόχους του, γίνεται εκ των προτέρων ενημέρωση και ανακοίνωση για τη φύση, την αιτία και την απόδειξη των κατηγοριών εναντίον του, και ο φοιτητής έχει δικαίωμα για μια δίκαιη ακροαματική διαδικασία ενώπιον αρμόδιας επιτροπής της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Βασικές Υποχρεώσεις
Οι φοιτητές, ως μέλη της κοινότητας του Πανεπιστήμιου, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με τα βασικά δικαιώματα που περιγράφονται πιο πάνω:

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση των προτύπων της ακαδημαϊκής επίδοσης, όπως ορίζεται από τους καθηγητές.

Οι φοιτητές δεν πρέπει να παραβιάζουν τα βασικά δικαιώματα των υπόλοιπων φοιτητών.

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις και ενέργειες τους και οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι φοιτητές δεν πρέπει να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου, ούτε να προβαίνουν σε πράξεις που θα μπορούσαν να βλάψουν περιουσιακά στοιχεία του Πανεπιστήμιου ή να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ατόμων που βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστήμιου. Η συμπεριφορά των φοιτητών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς λειτουργίας του Πανεπιστήμιου.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα εγκεκριμένα δίδακτρα, τέλη και δικαιώματα μέσα στις προθεσμίες που θέτει το Πανεπιστήμιο. Η μη έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγραφής, στην πιθανή άρνηση μελλοντικής εγγραφής, καθώς και στην παρακράτηση των βαθμών.

Ακαδημαϊκή Επιτήρηση
Οι φοιτητές/τριες των οποίων ο Γενικός Μέσος Όρος  Βαθμολογίας (GPA) είναι χαμηλότερος από “C” (ή GPA 2.0) τίθενται σε καθεστώς επιτήρησης. ένας/μια φοιτητής/τρια, ο/η οποίος/α παραμένει σε καθεστώς επιτήρησης για δύο συνεχόμενα τετράμηνα αντιμετωπίζει πιθανή διαγραφή του από το πανεπιστήμιο.
Ακαδημαϊκή Δεοντολογία
Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει αυστηρό Κώδικα Συμπεριφοράς ως προς την προστασία της ακεραιότητας των ακαδημαϊκών προτύπων και διαδικασιών. Τυχόν παραβίαση του Κώδικα αυτού αποτελεί δυσφήμιση για το Πανεπιστήμιο και επηρεάζει ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, και ως εκ τούτου θα τιμωρείται.

Λογοκλοπή: Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η οικειοποίηση της εργασίας άλλου ατόμου.

Αντιγραφή: Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λήψη μη εξουσιοδοτημένης βοήθειας πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εξέταση.

Οι περιπτώσεις λογοκλοπής, αντιγραφής και άλλων μορφών ακαδημαϊκής ανειλικρίνειας ή αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς εξετάζονται από το Συμβούλιο της Σχολής, υπό την προεδρία του Κοσμήτορα. Οι φοιτητές που θα κριθούν ένοχοι για παραβίαση του Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας αντιμετωπίζουν κυρώσεις, π.χ. αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα, αναστολή ή διαγραφή από το Πανεπιστήμιο.

Προσωπικά Δεδομένα
To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί τα ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία του/της φοιτητή/τριας ως απόρρητα και δεν δημοσιοποιούνται παρά μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του φοιτητή/τριας.

Καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστήμιου, καθώς και κρατικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας (transcript) χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του/της φοιτητή/τριας.

Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων
Είναι υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να ενημερώσει το Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar) για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του/της (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κλπ).
Προϋποθέσεις Αποφοίτησης
Προκειμένου να αποφοιτήσει, ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει όλες τις προϋποθέσεις του τίτλου σπουδών ως εξής:

Προπτυχιακός τίτλος Σπουδών (Bachelor)

 • Επιτυχής περάτωση όλων των μαθημάτων του προγράμματος.
 • Ολοκλήρωση τουλάχιστον 2 τελευταίων χρόνων,  120 ECTS, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Συμπλήρωση Γενικού Μέσου Όρου Βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 2.00/4.00 για όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί στο Πανεπιστήμιο.

Μεταπτυχιακός τίτλος (Master)

 • Επιτυχής περάτωση όλων των μαθημάτων του προγράμματος.
 • Ολοκλήρωση τουλάχιστον 2 τετραμήνων (Φθινοπωρινό και Εαρινό για τα προγράμματα 18 μηνών) 60 ECTS, και 3 τετράμηνα (για τα διετή προγράμματα), 90 ECTS, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Συμπλήρωση Γενικού Μέσου Όρου Βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον 2.50/4.00 για όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί στο Πανεπιστήμιο.

Διδακτορικός τίτλος σπουδών:

 • Επιτυχής περάτωση όλων των απαιτούμενων μαθημάτων και ακαδημαϊκών μονάδων ECTS, με ελάχιστη διάρκεια σπουδών 3 χρόνια.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 • O Τίτλος Σπουδών εκδίδεται στην γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος Σπουδών.
 •  Για  προγράμματα σπουδών στην Ελληνική γλώσσα παρακαλώ σημειώστε το ονοματεπώνυμο σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ελληνικά γράμματα όπως αναγράφεται σε επίσημα έγγραφα (π.χ. πολιτική ταυτότητα).
 • Για προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα παρακαλώ σημειώστε το ονοματεπώνυμο σας όπως εμφανίζεται στην ταυτότητα σας.
 • Έναρξη διαδικασίας έκδοσης τίτλου σπουδών στο τέλος κάθε τετραμήνου.
 • Για να μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε τα πιο κάτω αποδεικτικά πληρωμής, όπου ισχύουν:

Οι πληρωμές μπορεί να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ΕΔΩ, στην κατηγορία Άλλες πληρωμές.

 • Τέλος Έκδοσης Τίτλου Σπουδών €60  (Υποχρεωτικό)
 • Τέλος θεώρησης της σφραγίδας της Χάγης €40 (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε ΕΔΩ. Θα πρέπει να συνδεθείτε με το φοιτητικό σας email και τον κωδικό.  

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +35722713014, +35722713150

Ηλ.Ταχυδρομείο: [email protected]

Τελετή Αποφοίτησης

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παραστούν στην ετήσια Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar).

Πτυχιακά Προγράμματα: Συμπλήρωση τουλάχιστον 210 ECTS ή/και να υπολείπονται μόνο τα μαθήματα του επόμενου χειμερινού εξαμήνου με εξαίρεση το πτυχίο Φαρμακευτικής – κριτήριο 270 ECTS, το πτυχίο Ιατρικής – κριτήριο 360 ECTS και το πτυχίο Οδοντιατρικής – κριτήριο 300 ECTS.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Συμπλήρωση τουλάχιστον 60 ECTS με εξαίρεση το Μεταπτυχιακό Ειδικής Ενιαίας Εκπαίδευσης και Κλινικής Ψυχολογίας όπου οι φοιτητές που δικαιούνται να λάβουν μέρος θα πάρουν σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Εγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την τελετή αποφοίτησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Ακαδημαϊκα Βραβεία Αριστείας

Τα Ακαδημαϊκά Βραβεία Αριστείας χορηγούνται στους τελειόφοιτους σε προπτυχιακό επίπεδο με τον υψηλότερο Γενικό Μέσο Όρο Βαθμολογίας από κάθε Σχολή. Δικαιούχοι είναι φοιτητές/τριες που αποφοιτούν στο αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Έτος (Φθινόπωρο ή/και Εαρινό Τετράμηνο).

Διάκριση Αποφοίτησης

Οι προπτυχιακοί σπουδαστές κατατάσσονται ανάλογα με την ακαδημαϊκή τους επίδοση ως εξής:

 • SUMMA CumLaudeτελικό GPA από 3.85 έως 4.00
 • Magna Cum Laudeτελικό GPA από 3.65 έως 3.84
 • Cum Laudeτελικό GPA από 3.50 έως 3.64

Για την πιο πάνω κατάταξη οι φοιτητές  πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 120 ECTS στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ECTS τα οποία έχουν μεταφερθεί από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν υπολογίζονται στον καθορισμό της διάκρισης.

Κατηγοριοποίηση της Συνολικής Βαθμολογίας  ( GPA)

Πτυχιακά Προγράμματα :

2.00 – 2.32  – Καλώς

2.33 – 3.32 – Λίαν Καλώς

3.33 – 4.00 – Άριστος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

2.50 – 2.99 – Καλώς

3.00 – 3.49 – Λίαν Καλώς

3.50 – 4.00 – Άριστος

Φοιτητική Ταυτότητα

Σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες παρέχεται η φοιτητική ταυτότητα, ισχύος ενός τετράμηνου, η οποία τους δίνει πρόσβαση σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου, όπως η Βιβλιοθήκη και η Αίθουσα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ανανεώσουν την φοιτητική τους ταυτότητα κάθε τετράμηνο κατά τη διάρκεια των εγγραφών. Οι φοιτητές λαμβάνουν επιπλέον διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @students.euc.ac.cy, η οποία τους παρέχει πρόσβαση στο Blackboard του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε , support@euc.ac.cy .

Τίτλοι Σπουδών
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου απονέμει Πτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς Τίτλους Σπουδών.

Πτυχίο
Το πτυχίο απαιτεί την συμπλήρωση 240 ECTS-360 ECTS, δεδομένου του προγράμματος και μπορεί να συμπληρωθεί σε 4-6 χρόνια.

Μεταπτυχιακό
Το Μεταπτυχιακό απαιτεί την συμπλήρωση 90-120 ECTS, δεδομένου του προγράμματος και μπορεί να συμπληρωθεί σε 18 μήνες – 2 χρόνια.

Διδακτορικό
Το Διδακτορικό απαιτεί την συμπλήρωση 180 ECTS, δεδομένου του προγράμματος και μπορεί να συμπληρωθεί σε περίπου 3 ή περισσότερα χρόνια.

Σύστημα Βαθμολόγησης για Προπτυχιακούς Φοιτητές

Το βαθμολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
A Άριστα 4.0 90 και άνω
B+ Πολύ καλά 3.5 85-89
B Καλά 3.0 80-84
C+ Σχεδόν καλά 2.5 75-79
C Μέτρια 2.0 70-74
D+ Κάτω του μέτριου 1.5 65-69
D Φτωχά 1.0 60-64
F Αποτυχία 0
I Ελλιπής 0
W Απόσυρση 0
P Επιτυχής Παρακολούθηση 0
AU Παρακολούθηση 0
TR Μεταφερόμενο 0
PE Επιτυχής παρακολούθηση 0

 

 

 1. Ο βαθμός «Ι» δίνεται όταν ο φοιτητής/τρια έχει διατηρήσει ικανοποιητικές επιδόσεις κατά την διάρκεια του μαθήματος αλλά δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μέρος των εργασιών και των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τελική εξέταση) και οι λόγοι που προβάλλονται έγιναν αποδεκτοί από τον καθηγητή/τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επεξηγούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η επιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος καθώς και η συνεννόηση για τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Ο/Η φοιτητή/τριας υποχρεούται, ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή/τρια, να εκπληρώσει τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του μαθήματος εντός των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων του επόμενου τετράμηνου. Αποτυχία του φοιτητή/τριας να ολοκληρώσει τις εργασίες στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε αποτυχία (F) του συγκεκριμένου μαθήματος.
 2. Ο βαθμός «W» υποδηλώνει την αποχώρηση από ένα μάθημα πριν από την συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως αυτή αναφέρεται στην πολιτική αποχώρησης.
 3. Ο βαθμός «P» δεν υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.) αλλά συνυπολογίζεται έναντι των πιστωτικών μονάδων.
 4. Ο βαθμός «F» υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).
 5. Ο βαθμός «TR» δεν υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.) αλλά συνυπολογίζεται έναντι των πιστωτικών μονάδων.
 6. Ο βαθμός «PΕ» αντιπροσωπεύει επιτυχή ολοκλήρωση μαθήματος το οποίο ο/η φοιτητής/τρια παρακολούθησε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Δεν υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.) αλλά συνυπολογίζεται έναντι των πιστωτικών μονάδων.
   

Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας

Ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (G.P.A.) υπολογίζεται για κάθε φοιτητή/ τρια στο τέλος κάθε τετραμήνου. Ο γενικός μέσος όρος (G.P.A.)υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων για κάθε μάθημα με τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε βαθμό και στη συνέχεια προστίθεται το γινόμενο όλων των μαθημάτων. Το ολικό αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που παρακολουθεί ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. Μόνο οι βαθμοί “I”, “W”, “P” και “AU” δεν συνυπολογίζονται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).

Μάθημα «PASS/FAIL»

Η μέγιστη επιλογή «Pass/Fail» είναι 4 μαθήματα για το σύνολο του πτυχίου, ενώ δικαιούται να δηλώσει μέχρι και 2 ένα Ακαδημαϊκό Έτος. Μόνο τα μαθήματα Γενικού κορμού και όχι τα μαθήματα που είναι σχετικά με τον κλάδο σπουδών του φοιτητή/τριας, μπορούν να δοθούν ως «Pass/Fail». Μόνο ο βαθμός «Αποτυχία/F» υπολογίζεται στον Γενικό Μέσο Όρο.

Επανάληψη Μαθήματος

Εάν ένας φοιτητής/τρια επαναλάβει ένα μάθημα, ο νέος βαθμός θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.) O βαθμός που είχε προηγουμένως δεν θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.) αλλά θα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία (transcript).

Αλλαγή Βαθμολογίας

Μόλις υποβληθούν οι βαθμοί στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar) δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκτός και αν ένας καθηγητής/τρια συμπληρώσει το απαραίτητο έντυπο για “Αλλαγή βαθμολογίας” (Change of Grade) στο οποίο θα εξηγεί το λόγο αλλαγής του βαθμού.

Διαδικασία Αναθεώρησης Βαθμών

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια πιστεύει ότι έλαβε βαθμό ο οποίος είναι διαφορετικός από ότι ανέμενε τότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον καθηγητή/ τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν αυτό δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα τότε ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar).Η Γραμματεία θα διαβιβάσει το αντίγραφο της αναφοράς στον υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι προηγουμένως δεν έγινε λάθος από τον/την καθηγητή/τρια. Εάν όντως δεν έγινε, θα αναθέσει μια επανεκτίμηση της τελικής εξέτασης από άλλο καθηγητή/τρια. Στην περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογήσεων όπου απαιτείται αλλαγή βαθμού, ο μέσος όρος των δύο αξιολογήσεων θα αποδοθεί ως τελικός βαθμός του μαθήματος. Οι αλλαγές των βαθμών που προκύπτουν από την πιο πάνω διαδικασία απαιτούν την έγκριση του υπεύθυνου προγράμματος σπουδών. Η έφεση για αναθεώρηση ενός αποτελέσματος πρέπει να γίνει από τον φοιτητή/τρια εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

Σύστημα Βαθμολόγησης για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Το βαθμολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
A Άριστα 4.0 90 και άνω
B+ Πολύ καλά 3.5 85-89
B Καλά 3.0 80-84
C+ Σχεδόν καλά 2.5 75-79
C Μέτρια 2.0 70-74
F Αποτυχία 0
I Ελλιπής 0
W Απόσυρση 0
AU Παρακολούθηση 0
PE  Επιτυχής παρακολούθηση 0

 

 

 1. Ο βαθμός «Ι» δίνεται όταν ο φοιτητής/τρια έχει διατηρήσει ικανοποιητικές επιδόσεις κατά την διάρκεια του μαθήματος αλλά δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μέρος των εργασιών και των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τελική εξέταση) και οι λόγοι που προβάλλονται έγιναν αποδεκτοί από τον καθηγητή/τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επεξηγούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η επιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος καθώς και η συνεννόηση για τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Είναι υποχρέωση του φοιτητή/τριας, ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή/τρια να εκπληρώσει τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του μαθήματος εντός των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων του επόμενου τετράμηνου. Αποτυχία του φοιτητή/τριας να ολοκληρώσει τις εργασίες στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε αποτυχία (F) του συγκεκριμένου μαθήματος.
 2. Ο βαθμός «W» υποδηλώνει την αποχώρηση από ένα μάθημα πριν από την συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως αυτή αναφέρεται στην πολιτική αποχώρησης.
 3. Ο βαθμός «F» υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).

Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας

Ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (G.P.A.) υπολογίζεται για κάθε φοιτητή/ τρια στο τέλος κάθε τετράμηνου. Ο γενικός μέσος όρος (G.P.A.) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων για κάθε μάθημα με τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε βαθμό και στη συνέχεια προστίθεται το γινόμενο όλων των μαθημάτων. Το συνολικό αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που παρακολουθεί ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια του τετράμηνου. Μόνο οι βαθμοί “I”, “W”, “P” και “AU” δεν συνυπολογίζονται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).

Επανάληψη Μαθήματος

Εάν ένας φοιτητής/τρια επαναλάβει ένα μάθημα, ο νέος βαθμός θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.) O βαθμός που είχε προηγουμένως δεν θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.) αλλά θα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία (transcript).

Αλλαγή Βαθμολογίας

Μόλις υποβληθούν οι βαθμοί στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar) δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκτός και αν ένας καθηγητής/τρια συμπληρώσει το απαραίτητο έντυπο για “Αλλαγή βαθμολογίας” (Change of Grade) στο οποίο θα εξηγεί το λόγο αλλαγής του βαθμού.

Διαδικασία Αναθεώρησης Βαθμών

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια πιστεύει ότι έλαβε βαθμό ο οποίος είναι διαφορετικός από ότι ανέμενε, τότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον καθηγητή/ τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν αυτό δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα, τότε ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar). Η Γραμματεία θα διαβιβάσει το αντίγραφο της αναφοράς στον υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι προηγουμένως δεν έγινε λάθος από τον/την καθηγητή/τρια. Εάν όντως δεν έγινε, θα αναθέσει την επανεκτίμηση της τελικής εξέτασης από άλλο καθηγητή/τρια. Στην περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογήσεων όπου απαιτείται αλλαγή βαθμού, ο μέσος όρος των δύο αξιολογήσεων θα αποδοθεί ως ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Οι αλλαγές των βαθμών που προκύπτουν από την πιο πάνω διαδικασία απαιτούν την έγκριση του υπεύθυνου προγράμματος σπουδών. Η έφεση για αναθεώρηση ενός αποτελέσματος πρέπει να υποβληθεί από τον φοιτητή/τρια εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.