Επιλογή Σελίδας

Yπoτρoφίες & Οικονομικά Βοηθήματα

Το πανεπιστήμιο μας αναγνωρίζει ότι η οικονομική κατάσταση του κάθε φοιτητή είναι ιδιαίτερη και για αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες για να αντιμετωπίζουμε τον κάθε σπουδαστή δίκαια και ισότιμα. Η οικονομική βοήθεια παρέχει υποστήριξη που βασίζεται στην οικονομική κατάσταση των φοιτητών, ενώ οι υποτροφίες μας συνήθως απονέμονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση. Οι  σύμβουλοί μας στο Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική στήριξη και τις υποτροφίες, τα οφέλη και τις αντίστοιχες διαδικασίες.

 

Yπoτρoφίες

Yπoτρoφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες στους άριστους φοιτητές πλήρους φοίτησης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες (60 ECTS) κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους και έχουν γενικό βαθμό GPA (Grade Point Average) 3.8 ή περισσότερο για το συγκεκριμένo ακαδημαϊκό έτος. Το ποσό της υποτροφίας χρησιμοποιείται έναντι των διδάκτρων για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος.

Πιο συγκεκριμένα παραχωρούνται οι εξής υποτροφίες:

Γενική Βαθμολογία                                    Ποσοστό
Yποτροφίας

Γενικός βαθμός (GPA) 4.00                                40%

Γενικός βαθμός (GPA) 3.90 – 3.99                      20%

Γενικός βαθμός (GPA) 3.80 – 3.89                     10%

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να αποταθούν στο Τμήμα Εγγραφών του Πανεπιστημίου.

 

Yποτροφίες για Αποφοίτους Μέσης Εκπαίδευσης

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Eκπαίδευσης και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου και καλύπτουν δίδακτρα για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, οι υποτροφίες που προσφέρονται είναι οι εξής:

  • Υποτροφίες ύψους 75% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 19, ή ψηλότερο.
  • Υποτροφίες ύψους 50% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 18, ή ψηλότερο.
    Υποτροφίες ύψους 25% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 17, ή ψηλότερο.

Τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Εργοθεραπείας εξαιρούνται από τις υποτροφίες.

Oι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Λυκείου τους, ή το Γραφείο Eισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Aθλητικές Yπoτρoφίες

Φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αθλητική υποτροφία, το ύψος της οποίας καθορίζεται ύστερα από σχετική αίτηση και επιλογή. Σε κάθε περίπτωση το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από το άθλημα, την κατηγορία, καθώς και τη συμμετοχή και απόδοση του αθλητή στις διάφορες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Oι αθλητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την «Aίτηση για Παραχώρηση Aθλητικής Yποτροφίας» που διατίθεται από το Aθλητικό Tμήμα του Πανεπιστημίου.

 

Yπoτρoφίες Αποφοίτων (ALUMNI)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφία ύψους 10% για όλα τα χρόνια σπουδών σε παιδιά, ή σύζυγο, ή αδέλφια αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Cyprus College. Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών εκτός της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Εργοθεραπείας.

 

Βοηθήματα για όλους τους Φοιτητές

Oικονομική βοήθεια
Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταρτήσει πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με στόχο να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβιώσης ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Οι υποψήφιοι για οικονομική βοήθεια θα μπορούν να αιτηθούν στο Γραφείο Eισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Aδέλφια
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέλφια φοιτούν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πλήρη φοίτηση, παραχωρείται έκπτωση για κάθε φοιτητή.

 

Κρατική Χορηγία
Για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών καταβάλλεται στην οικογένεια του φοιτητή κρατική χορηγία ως ακολούθως:
Ποσό €2562,00 ως γενική χορηγία για φοιτητές που συμπληρώνουν ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης
Ποσό €3417,00 στην περίπτωση που η οικογένεια του φοιτητή έχει τρία ή περισσότερα παιδιά
Η κρατική χορηγία προσφέρεται δεδομένου τα εισοδήματα του φοιτητή δεν ξεπερνούν τα €59.000 κατά το υπ’ αναφορά ακαδημαϊκό έτος. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου (Student Advising Center) βοηθά τους φοιτητές με τις διαδικασίες εξασφάλισης της κρατικής χορηγίας.

 

Φοιτητικό Πακέτο
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική στήριξη σε φοιτητές, οποιουδήποτε έτους προπτυχιακών σπουδών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για το Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου (Student Advising Center) βοηθά τους φοιτητές με τις διαδικασία υποβολής της αίτησης.

 

Σημειώσεις:
1. Τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Εργοθεραπείας εξαιρούνται από τις υποτροφίες.
2. Οι υποτροφίες για νέους φοιτητές ισχύουν για τελειόφοιτους μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Eκπαίδευσης και Τεχνικών Σχολών Κύπρου.
3. Σε περίπτωση εξασφάλισης δύο ή περισσοτέρων υποτροφιών ισχύει μόνο η υποτροφία με το μεγαλύτερο ποσοστό.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Συμβουλευτικό Κέντρο:
Σώτια
 Αγαθοκλέους
S.Agathocleous@euc.ac.cy
Τηλ. 00357-22713100
Φαξ: 00357-22713149

Ανδρέας Κουνούπης
A.Kounoupis@euc.ac.cy
Τηλ. 00357-22713086
Φαξ: 00357-22713149

 

Χρήσιμοι συνδέσμοι για οικονομικά βοηθήματα: